ICT

ICT wordt steeds belangrijker voor de stad Hoorn en haar inwoners. Onder invloed van digitalisering ontwikkelt de maatschappij zich in een hoog tempo. Deze ontwikkeling gaat alleen maar sneller. De komende jaren komen er veel nieuwe digitale middelen en technieken bij. Dit is van invloed op onze inwoners, onze dienstverlening en het werk van de medewerkers van de gemeente.
Binnen de informatie- en communicatietechnologie (ICT) ligt de komende jaren de focus op de vier speerpunten uit de ICT visie die in 2019 is vastgesteld

  • Digitalisering.
  • Data gedreven organiseren.
  • Informatieveiligheid en privacy.
  • Blijvende vernieuwing van ICT voorzieningen.

Digitalisering

Omgevingswet
De Omgevingswet vraagt om een andere wijze van samenwerken met inwoners en ketenpartijen. Vanuit het landelijke programma worden centrale ICT voorzieningen ingericht die we hierbij gaan gebruiken. Het eigen werk binnen de gemeente gaan we opnieuw inrichten en digitaliseren. Bij de inrichting van de ICT voorzieningen gaan we uit van de ambities van de ICT visie.

Sociaal domein
De grote opgave van het sociaal domein vraagt om betere informatievoorziening. We gaan processen beter ondersteunen en regie-informatie verbeteren door inzet van ICT voorzieningen en data gedreven sturing.

Dienstverlening
We beschouwen ons digitale kanaal als voorkeurskanaal voor eenvoudige producten en diensten. Waar het kan en wenselijk is, willen we zoveel mogelijk producten digitaal aanbieden. We hebben hier de afgelopen jaren grote stappen in gezet, maar het is nog niet klaar. Naast het uitbreiden van het aantal digitale producten, besteden we ook veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn het innoveren van het formulier melding openbare ruimte, het verbeteren van de digitale interactie tussen inwoners/ondernemers en de gemeente en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en snelheid van de website en de formulieren. We verbeteren onze digitale dienstverlening aan de hand van directe feedback die we krijgen van gebruikers.
Vanaf 1 september 2020 moeten alle websites van overheidsinstellingen voldoen aan de normen binnen de wet digitale toegankelijkheid. In 2019 en 2020 toetsen we alle websites die gemeente Hoorn heeft ontwikkeld en indien nodig passen we ze aan op toegankelijkheid, privacy, veiligheid, inkoop en contractmanagement, communicatie, dienstverleningsconcept en inrichting van het beheer.

Westfriese en landelijke samenwerking
Vanuit het Pact van Westfriesland 7.1 wordt samen gewerkt aan de informatisering en digitalisering van de regio. We sluiten hierbij aan op de Digitale Agenda 2020 van de VNG, waarbinnen gemeenten samen werken aan het standaardiseren en digitaliseren van werkprocessen onder de noemer Samen Organiseren. De recent vastgestelde standaard voor zaakgericht werken (ZDS 2.0) nemen we in gebruik en we werken actief mee aan het ontwikkelen van nieuwe standaarden. Veelal doen we dit samen met de andere Westfriese gemeenten. Concreet werken we aan de Huwelijksplanner en Beheer Begraafplaatsen.

Datagedreven organiseren
De sterk toenemende hoeveelheid data binnen en buiten onze organisatie biedt kansen voor de gemeente en de samenleving. Datagedreven sturing helpt ons om vraagstukken met maatschappelijke impact op te lossen, feiten van meningen te onderscheiden en op een slimmere manier beleid te maken. We gebruiken data ook om de interne bedrijfsvoering efficiënt in te richten. We richten ons op het (door)ontwikkelen van dashboards en andere dataproducten binnen diverse domeinen en werkvelden vanuit het programma Innovatieve stad. Voorbeelden hiervan zijn het sociaal domein, stadsbeheer, ondermijning, bedrijfsvoering en het ontwikkelen van een wijken-/stratenmonitor. Ook richten we ons op het ontwikkelen van een dashboard voor de binnenstad waarbij wordt samengewerkt met partners (bijvoorbeeld met de stadscommunity en ondernemers) in de stad.

Informatiebeheer
Goed informatiebeheer borgt het geheugen van de organisatie en zorgt voor het snel en efficiënt kunnen beschikken over relevante informatie bij de uitvoering van processen en het ontwikkelen van nieuw beleid. Nieuwe technologie en toepassing van ICT vraagt ook doorontwikkeling op het gebied van Informatiebeheer. De invoering van werken in 'de cloud', het vastleggen van documenten en primaire bedrijfsapplicaties en de doorontwikkeling van het zaaksysteem vragen nieuwe oplossingen om duurzaam informatie op te slaan.
Veel overheidsorganisaties werken aan een digitale infrastructuur voor het waarborgen van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie. Om ook voor de gemeente Hoorn toekomstgericht een veilige en betrouwbare informatieopslag te kunnen garanderen, wordt in regionaal verband gewerkt aan de inrichting van het e-depot. Oplevering en in gebruik name moet in 2020 plaatsvinden.

Toepassing GEO Informatie
Het gebruik van GEO-informatie en dataweergave via de kaart kan in belangrijke mate bijdragen aan besluitvorming van beleidsvraagstukken. We zetten in 2020 verder in op verbetering van de bestaande themakaarten en de grootschalige Basiskaart Topografie (BGT). Daarnaast worden voor het weergeven van projecten en ontwikkelingen in de stad de mogelijkheden onderzocht van 3-dimensionale weergave (3D).

Informatieveiligheid en privacy
Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe BIO wetgeving van kracht. De BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid) vereist meer stringente veiligheidsmaatregelen die de gemeente Hoorn deels in 2019 realiseert en waarvoor vanaf 2020 financiële middelen benodigd zijn. Dit betreft onder andere:

  • Beheer mobiele apparaten

De BIO wetgeving vereist dat de overheid haar mobiele apparaten volledig kan beheren om de informatieveiligheid te kunnen garanderen. Daarvoor zetten we een Mobile Device Management (MDM) systeem in. Met dit systeem houden we toezicht op de apparatuur en de data die op de apparaten verwerkt wordt en zorgen we voor veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen.

  • Verslaglegging en monitoring informatieveiligheid – ICT netwerk

Het normenkader in de BIO wetgeving geeft aan dat het verplicht is om te doen aan verslaglegging en monitoring over de veiligheid van het ICT netwerk. Een SIEM/SOC dienst wordt hierbij verplicht gesteld. SIEM is een proces dat alle beschikbare informatie binnen de ICT-infrastructuur verzamelt en analyseert, zodat kwetsbaarheden ontdekt worden en aanvallen en verdacht gedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd. SOC staat voor Security Operations Center, dit is de dienst die IT-security gerelateerde zaken begeleidt en uitvoert. De gemeente heeft meegedaan in de landelijke aanbesteding 'GGI veilig' en sluit daardoor aan op de landelijke standaard die hiervoor geldt.

Blijvende vernieuwing van ICT voorzieningen

Realisatie ICT strategie
Om blijvende vernieuwing van ICT voorzieningen te kunnen realiseren, is in 2019 een ICT strategie opgesteld. Door uitvoering van deze ICT strategie realiseert het college de doelstellingen zoals verwoord in de ICT visie. De ICT strategie heeft als uitgangspunten:

  1. We besteden uit wat de markt beter kan.
  2. We leggen de focus op data gedreven verbeteren, digitalisering, smart cities en innovatie.
  3. We voeren stevige regie vanuit de CIO office.

De realisatie van de ICT strategie wordt in 2020 gestart, uitvoering loopt door in 2021. Concretisering van deze ICT strategie en onderzoek naar de financiële en organisatorische consequenties vindt in 2019 plaats. Op basis van deze concretisering wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Vernieuwing ICT infrastructuur
In 2020 neemt de gemeente Hoorn het cloud platform van Microsoft in gebruik. Hierdoor zijn geen investeringen meer nodig voor centrale servers en opslagcapaciteit. Door in gebruik name van dit platform zorgen we voor schaalbaarheid, flexibiliteit en een verhoogde beschikbaarheid van de ICT infrastructuur.
Bij aanschaf van applicaties hanteren we een ‘cloud tenzij’ beleid, zoals vastgesteld in de ICT visie. Hierdoor ontstaat een dynamischer, schaalbare en veilige infrastructuur, waarbinnen samenwerken simpeler wordt en beheer eenvoudiger.

Vervanging netwerkswitches
In het hart van het ICT netwerk wordt gebruik gemaakt van netwerkswitches. Het beheren van deze netwerkswitches is een specialistische dienst die uitbesteed zal worden. Op deze manier wordt gezorgd voor een verbetering van de continuïteit en worden de huidige verouderde netwerkswitches vervangen.

Vervanging software Klant Contact Center (KCC)
De technologie die gebruikt wordt door het KCC van de gemeente is verouderd. Deze is hierdoor niet goed meer te beheren en er kan te weinig inzicht worden verkregen uit data die wordt gegenereerd. De gemeente heeft meegedaan aan de landelijke VNG GT-Connect aanbesteding. Het resultaat van de aanbesteding is een moderne en kwalitatieve oplossing; deze wordt begin 2020 geïmplementeerd. Na de vervanging van de huidige functionaliteit kan verder gewerkt worden aan implementatie van moderne mogelijkheden voor digitale interactie met inwoners en bedrijven.

ga terug