Overzicht projecten

Projecten waarover een positief besluit is genomen, zijn opgenomen in het projectenportfolio van de gemeente Hoorn. In dit onderdeel van de begroting worden deze projecten toegelicht. Projecten zijn gericht op een concreet resultaat. De voorbereiding en realisatie hiervan vindt meestal plaats in meerdere jaren. Projecten die onderdeel uitmaken van een programma, worden onder het betreffende programma toegelicht.
Per project wordt de (meerjarige) doelstelling toegelicht. Ook wordt beschreven welke activiteiten in 2020 worden uitgevoerd en welke concrete resultaten in 2020 worden verwacht.
Voor een aantal beleidsvelden zijn projecten in voorbereiding (onderwijshuisvesting, volkshuisvesting, verkeer, vervoer en waterstaat). Deze voorbereidingen worden in de betreffende beleidsvelden verder toegelicht.

ga terug