Weerstandsvermogen

1.5 Weerstandsvermogen

In 2019 is de Nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd. Daarin zijn de kaders voor de algemene reserve en de weerstandscapaciteit vastgelegd. Er is een bandbreedte voor het minimaal benodigde weerstandsvermogen (verhouding aanwezige weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s) vastgesteld tussen 1,0 en 1,5.
Ook als de ontwikkelingen bij het sociaal domein worden meegenomen, voldoet het weerstandsvermogen nog aan de bandbreedte. Meer daarover leest u in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Uitgedrukt in verhoudingsgetal is het weerstandsvermogen 1,46 (bij de Jaarstukken 2018 was dat 1,32) wat past binnen de bestuurlijk gewenste bandbreedte tussen 1,0 en 1,5.