Onze ambities

Schone, hele en veilige stad

Een schoon, hele…
De gemeente beheert een enorme hoeveelheid openbare ruimte. De staat van het onderhoud van de openbare ruimte en het groen bepaalt in belangrijke mate het gezicht van de stad in de wijken en de dorpen en het gevoel dat mensen daarbij krijgen. Veel mensen vinden er wat van; het staat dicht bij de leef- en belevingswereld van onze inwoners.
…en veilige stad
Veiligheid is een voorwaarde om je prettig te voelen in je eigen stad, wijk en woning. Veiligheid is niet alleen van de politie en de gemeente. Iedereen in de stad kan hieraan bijdragen. Wij willen dat preventie zich ontwikkelt tot een volwaardig beleidsveld. Nu de zichtbare criminaliteit steeds meer in beeld en onder controle is, is de kernopgave om minder zichtbare criminaliteit te achterhalen en te bestrijden.

Wat zijn onze uitdagingen

Op het gebied van schoon en heel zijn dit de grootste uitdagingen:

 • Het onderhoud van het groen en de openbare ruimte als kerntaak op peil houden.
 • De ambitie om ‘meer stad’ te worden vraagt om aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Een goed beeld van de impact van klimaatverandering (hittestress en wateroverlast) is nodig om maatregelen uit te werken die dit tegen gaan.
 • We maken goede en breed gedragen afspraken over afvalinzameling.

En voor veiligheid zijn dit de uitdagingen:

 • We willen meer inzicht krijgen in de verschuiving naar minder zichtbare vormen van criminaliteit, om samen met betrokken partners te komen tot een gerichte aanpak.
 • We zetten in op een goede verbinding van zorg en veiligheid om problemen zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren.
 • We willen deze tijdig een beeld krijgen van een aantal personen dat zich op een zorgelijke manier ontwikkelt en zetten in op het doorbreken van het `verkeerde carrièrepad`.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

Schoon en heel:

 • Als vervolg op de Groenvisie werken wij een Uitvoeringsprogramma uit, om de Groenvisie ook daadwerkelijk uit te voeren.
 • De Groenvisie vertalen we ook naar een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Hierin leggen we ook de relatie met duurzaamheid (klimaat en energietransitie) en de toekomstige binnenstedelijke woningbouwopgave.
 • Kwaliteit van het groen en de openbare ruimte en klimaatadaptatie maken integraal onderdeel uit van nieuwe ontwikkelingen in de stad.
 • In 2020 stellen we een grondstoffenplan vast om tot een voor Hoorn zo optimaal mogelijk afvalinzamel- en -verwerkingssysteem te komen, met nadrukkelijke inbreng van de raad en inwoners.

Veilig

 • Om ondermijning tegen te gaan zetten wij de aanpak van woon- en adresfraude door. Ook investeren we in kennis en bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie en werpen betere barrières op tegen ondermijning.
 • Samen met onze partners zorgen we ervoor dat we een goed beeld krijgen van jongeren en volwassenen die richting criminaliteit afglijden, of zich hierin zorgelijk ontwikkelen. Vervolgens nemen wij hen op in de persoonsgerichte top x aanpak, die via langdurige zorg en ondersteuning gericht is op het voorkomen of doorbreken van de negatieve spiraal.

Speerpunten 2020

Dit zijn de absolute speerpunten voor 2020:

 • Opstellen van een uitvoeringsplan met als basis de Groenvisie.
 • Een nieuw grondstoffenplan met breed gedragen afspraken over afvalinzameling.
 • Uitvoering geven aan het convenant met Intermaris en WerkSaam voor de bestrijding van woon- en adresfraude.
 • Persoonsgerichte Top X aanpak van (jong) volwassenen.

Beleidsvelden

Projecten