Overzicht programma's

Innovatieve stad

Doelstelling

De gemeente wil in haar denken en doen ‘meer stad’ worden. ‘Meer stad’ zijn betekent dat onze dienstverlening aansluit bij wat inwoners en bedrijven van ons in dat kader verwachten: sneller, maatwerk, goed contact en verbinden van belangen. Via innovatie en op basis van netwerkend partnerschap zoeken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen zoals parkeeroverlast, crowdmanagement, leegstand, handhaving en veiligheid.

Het programma Innovatieve stad draagt bij aan deze ambitie met de pijlers dienstverlening, stadskracht en datagedreven sturing.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Dienstverlening:
  • Doorvoeren van procesverbeteringen op basis van de directe feedback van onze inwoners en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van het proces melding openbare ruimte.
  • Medewerkers bewuster maken van hun rol in de dienstverlening en het effect van goede communicatie op de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Dit doen we door in de gehele organisatie actief gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot het verbeteren van de dienstverlening. Daarnaast vinden er gestructureerd gesprekken plaats met alle teams in de organisatie op basis van de vastgestelde visie op dienstverlening en wordt er een communicatiecampagne uitgevoerd om de bewustwording bij medewerkers te verbeteren.
  1. Datagedreven sturing:
  • Het (door)ontwikkelen van dashboards en andere dataproducten binnen diverse domeinen en werkvelden. Voorbeelden hiervan zijn het sociaal domein, stadsbeheer, ondermijning bedrijfsvoering en het ontwikkelen van een wijken-/stratenmonitor.
  • Ontwikkelen van een dashboard voor de binnenstad waarbij wordt samengewerkt met partners (bijvoorbeeld met de stadscommunity en ondernemers) in de stad.
  1. Stadskracht:
  • Verbinden van mensen, organisaties en netwerken. Dit doen we bijvoorbeeld via de stadscommunity “Voor een mooie Stad” (VEMS). VEMS ontwikkelt zich steeds verder door de verbinding met de wijkprogramma’s te verbeteren, door het organiseren van initiatievenmarkten waarmee de verbinding met de gemeenteraad wordt gelegd en door te onderzoeken op welke manier de stadscommunity een rol kan spelen bij de verbetering van de economie in de binnenstad.
  • We zien dat de gemeentelijke organisatie nog niet altijd goed in staat is om haar veranderende rol goed in te vullen en echt mee te denken met een initiatiefnemer. Om de realisatie van initiatieven en ideeën vanuit de stad beter mogelijk te maken, wordt de werkwijze om initiatiefnemers te begeleiden verbeterd.