Overzicht programma's

Duurzaamheid

Doelstelling

Doel is een klimaatneutrale stad in 2040. Om dit doel te bereiken is een programma opgezet bestaande uit drie pijlers: (1) Energietransitie, (2) Circulaire economie, (3) Klimaatadaptatie en biodiversiteit. Samenwerking op regionaal niveau is noodzakelijk om de juiste verbanden en maatregelen te treffen en tot realisatie over te gaan voor alle drie de pijlers van het programma Duurzame Stad. Uitgangspunt is lokaal starten en regionaal uitbouwen.

1. Energietransitie
De energietransitie bestaat uit vier onderdelen: besparing, duurzame opwek, warmte en mobiliteit. Gezamenlijk leiden de activiteiten op deze vier onderdelen tot een energieneutraal Hoorn in 2040. Daarbij is samenwerking met bewoners en bedrijven binnen de gemeente, als met regiogemeenten en stakeholders HNNK, Liander, PWN, provincie en regionale bedrijven noodzakelijk om de reeds vastgestelde doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Deze doelstellingen zijn:

Doelstellingen Hoorn

 • Een energieneutrale stad in 2040.
 • 2022 duurzame energie opwek 23%.
 • 2022 energiebesparing 5%.
 • 2022 CO2 uitstoot -15%.

Doelstellingen Westfriesland

 • Energieneutraal Westfriesland in 2040.

Landelijke wettelijke verplichtingen 2020 e.v.

 • 2020 Regionaal Mobiliteitsplan.
 • 2020 (juni) concept RES bod aan Rijk.
 • 2021 (maart) RES bod aan Rijk duurzame energie opwek op land: 35 Twh. (regio Westfriesland).
 • 2021 Transitie Visie Warmte (inmiddels vastgesteld door de raad).
 • 2024 Herziening van Transitie Visie Warmte.
 • 2025 Projecten duurzame energie RES op land in Omgevingswet geborgd.
 • 2030 Projecten duurzame energie RES op land gerealiseerd.
 • 2030 CO2-reductie 49%.
 • Gemeentelijk vastgoed Label C 2023, Label A 2030 en Label EN 2040.
 • 2050 bebouwde omgeving aardgasvrij.
 • 2050 35% energiebesparing.

2. Circulaire economie
Een volledig circulaire economie betekent dat voorkomen wordt dat een grondstof afval wordt. Dit levert niet alleen een besparing van grondstoffen op, het draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en stimuleert ketensamenwerking, werkgelegenheid en (proces)innovatie.

Doelstelling Hoorn

 • Circulair in 2040..

Landelijke wettelijke verplichtingen 2020 e.v.

 • 2025 verbod op afvalverbranding.
 • 2030 terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen met 50% in 2030.
 • 2030 de hoeveelheid voedsel die huishoudens, bedrijven en horeca weggooien is gehalveerd.
 • 2050 Circulair Nederland.

3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit
De basis voor het vormgeven van klimaatadaptatie is verankerd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De thema’s zijn wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingen en bodemdaling.

Doelstelling Westfriesland

 • Klimaatbestendig en water robuust ingericht Westfriesland in 2050.

Landelijke wettelijke verplichting 2020 e.v.

 • Uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2020.
 • Risico dialoog 2020 (onderdeel klimaatstresstest).
 • Klimaatstresstest 2020.
 • Klimaatbestendig en water robuuste inrichting in 2050.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de drie pijlers willen we de volgende stappen zetten en resultaten behalen:

1.  Energietransitie
Stappen / proces

 • Uitvoeren van het programma ''Hoorn bespaart" bestaande bouw via de wijkprogramma's en bedrijventerreinen.
 • In samenwerking met de regio's Noord-Holland-Noord uitbrengen van een RES bod van duurzame opwek op land.
 • Stimuleren plaatsing zonnepanelen via grootschalige opwek woningcorporaties en particulieren woningeigenaren.
 • Aanmelden proeftuin aardgasvrije wijken bij Ministerie van BZK.

Resultaat

 • Vastgesteld uitvoeringsprogramma Westfriese Energie Kompas (WEK).
 • Vastgesteld en operatief revolverend fonds.
 • Uitgangspunten collectief warmtenet wijk Kersenboogerd vastgesteld.
 • Gemeentelijk vastgoed beschikbaar gesteld voor hernieuwbare opwek.
 • Plafond voor duurzaamheidsleningen particulieren verhoogd.

2. Circulaire Economie
Stappen / proces

 • Opstellen en uitvoeren van het Grondstoffenplan huishoudelijk afval.
 • Bepalen focus, ambitie en kansen tav het onderwerp circulair .
 • Mogelijkheden verkennen voor aanpak circulariteit op Westfries niveau.
 • Uitvoering geven aan actieplan circulair Noord-Holland Noord.
 • Het stimuleren van innovatie door ondersteunen van het project Clean2A.

Resultaat

 • Vastgesteld uitvoeringsprogramma circulair Hoorn.
 • Twee Hoornse evenementen verduurzaamt met focus op circulariteit.

3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Stappen / proces

 • Uitvoering geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie: klimaatstresstest om kwetsbaarheden in beeld te brengen, risicodialoog en uitvoeringsprogramma opstellen. Vooruitlopend op het Deltaplan worden klimaatadaptatieve maatregelen waar mogelijk meegenomen.
 • Opstellen van een uitvoeringsplan voor de Groenvisie, waarbij ingegaan wordt welke maatregelen gaan plaatsvinden op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie in het openbaar groen.

Resultaat

 • Vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Communicatie
Stappen / proces

 • Vertalen van de opgestelde communicatiestrategie Duurzame Stad naar actieplannen op lokaal- en wijkniveau.
 • In samen werking met de WFA trainingen en cursussen aanbieden voor de drie pijlers van het programma Duurzame Stad.
 • Onderzoeken of de begrotingscyclus op basis van de Global Goals ingericht kan worden.

Resultaat

 • Onderwijsprogramma voor primair onderwijs in samenwerking met externe partijen.
 • Communicatiecampagne 'Hoorn bespaart'.