Overzicht programma's

Kansen voor de Kersenboogerd

Doelstelling

Het doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de wijk Kersenboogerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering projecten en activiteiten uit het programma-/uitvoeringsplan dat in december 2018 door de Raad is vastgesteld:.

  • Uitvoeren van de gezamenlijke visie van gemeente en Intermaris van het centrumgebied Kersenboogerd. Deze visie wordt eind 2019 aan de raad aangeboden. In 2020 vertalen we de visie naar een plan van aanpak met concrete acties.
  • Uitvoeren project Sociale Kansen voor het centrumgebied.
  • Herinrichten Kasteellaan en omgeving. De planning is afhankelijk van het resultaat van de haalbaarheidsstudie voor het aanleggen van een warmtenet in de Kersenboogerd (medio juni 2020).
  • Uitvoeren projectklussen “Schoon, heel en veilig”, ”Bewonersinitiatieven” en “Sportinitiatieven”.
  • Verbeteren diverse verkeersknooppunten op basis van wensen uit de wijk.
  • Uitvoeren maatregelen uit Groenvisie die aansluiten op wensen uit de wijk.

Dit doen we in samenwerking met de wijk vanuit de kracht van de wijk samen met onze partners.
Het beleidsveld sociaal domein en het gebiedsgerichte programma worden op elkaar afgestemd, zodat beleid én wat in het programma naar voren komt, leiden tot een gerichte uitvoering in de wijk.
Het programma wordt integraal benaderd en samen met de wijk opgesteld en uitgevoerd.
Er is een relatie met de volgende onderdelen van de beleidsbegroting: Openbare Orde en Veiligheid,  Verkeer, vervoer en waterstaat, Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Duurzaamheid.