Overzicht programma's

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Doelstelling

Het doel van dit programma is de kwaliteit van de wijk behouden, waar nodig vergroten en het samenleven bevorderen. Dit doen we in samenwerking met de wijk vanuit de kracht van de wijk, dit alles op fysiek, economisch en sociaal terrein.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Toewerken naar afgifte omgevingsvergunning Holenkwartier.
  • Toewerken naar de realisatie van twee IKC’s (Mariaschool en Montessorischool) in combinatie met andere kostendragende functies.
  • Andere projecten de ruimte geven om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren (in uitwerking van wat voor stad willen we zijn).
  • Starten met de daadwerkelijke uitvoering van vervanging van riolering in zowel Hoorn-Noord als Venenlaankwartier.
  • Herinrichten/verbeteren openbaar gebied (waaronder Venenlaan, maatregelen naar aanleiding van herijking Verkeerscirculatieplan Venenlaankwartier, faciliteren maatregelen ter bevordering van ontmoeting en contact, uitvoering geven aan de uitkomsten van de Groenvisie gekoppeld aan de wensen van de bewoners) inclusief de opgave klimaatadaptatie.
  • Samen met bewoners en organisatie/instellingen uitvoering geven aan de projectinitiatieven in de wijk.
  • Na de tweede WIJKKIJK het festival in de wijk implementeren (stichtingsvorm onderzoeken).
  • Samen met de ketenpartners opvolging geven aan de uitkomsten van het onderzoek gericht op het langer zelfstandig wonen en goed ouder worden in de wijk (onderzoek 2019).
  • De werking van de Netwerk en Partnerschap evalueren en voorzien van aanbevelingen voor de toekomst.

Dit alles met gebruikmaking van de kracht van de stad.
Het programma heeft een relatie met de volgende onderdelen van de beleidsbegroting: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en de beheersprogramma's.
De diverse beleidsvelden en het gebiedsgerichte programma worden op elkaar afgestemd, zodat beleid én wat in het programma naar voren komt leidt tot een gerichte uitvoering in de wijk.