Onze ambities

Aantrekkelijke woonstad

Met haar prachtige historische binnenstad, unieke ligging aan het water, vele stadse voorzieningen en de gevarieerde woonwijken heeft Hoorn als woonplaats veel in huis. Een aantrekkelijke woonstad is een stad waar iedereen een fijne, goede en passende woning kan vinden. Een stad die met zijn tijd meegaat, om ook in de toekomst duurzaam, aantrekkelijk en vitaal te zijn.
Hoorn wil ‘meer stad’ worden. Dat betekent groei en ook verdichting (meer woningen per oppervlakte, hogere bebouwing passend in de omgeving), met name in de ‘gouden rand’ rond de binnenstad. Juist op deze plek, dichtbij de vele voorzieningen en het openbaar vervoer, is er ruimte voor vernieuwende en duurzame woonconcepten. Zeker ook voor jongere doelgroepen. En omdat er een tekort aan woningen en doorstroming is, willen wij de bouw van nieuwe woningen in alle prijsklassen aanjagen en versnellen, samen met de woningcorporaties en ontwikkelaars. Cruciaal is het toevoegen van de juiste woningen, om zo de doorstroming op gang te helpen. We gaan door met het vernieuwen en opknappen van bestaande wijken en buurten en stimuleren het verduurzamen van de woningvoorraad. Hoorn is centrumstad van Westfriesland. Samen met de zes andere gemeenten in de regio werken wij aan een aantrekkelijke woonregio, met een gevarieerd en goed woningaanbod, met voor elk wat wils; van stads wonen tot wonen in het groen.

Wat zijn onze uitdagingen

Hoorn heeft als woonstad op dit moment vier grote uitdagingen;

 • We zetten in op een evenwichtige bevolkingsopbouw, om zo vergrijzing en ontgroening (jongeren die wegtrekken) tegen te gaan.
 • Om het woningtekort terug te dringen zetten we in op voldoende aanbod in alle woningcategorieën.
 • We willen beter inspelen op toekomstige woonwensen en zetten daarom in op realisatie van kleinere woningen en appartementen en duurzame en vernieuwende woonconcepten.
 • We brengen de doorstroming op de woningmarkt op gang door het toevoegen van (ontbrekende) woningtypen.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

 • Vertaling van de ambitie om 'meer stad' te worden naar de wijkprogramma's die gericht zijn op stedelijke vernieuwing. De wijken Grote Waal, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Kersenboogerd en De Gouden Rand staan vanwege hun ligging nabij de binnenstad en stations voorop, net als de Bangert en Oosterpolder als laatste uitbreidingswijk. Binnen de wijkprogramma’s die gericht zijn op stedelijke vernieuwing gaan we samen met corporaties en ontwikkelaars door met het uitwerken van kansen voor:
  • versnelling van de bouw van het aantal woningen;
  • intensiever gebruik van de ruimte, zonder daarbij de kwaliteit en leefbaarheid uit het oog te verliezen;
  • verbetering en verduurzaming van bestaande woningen;
  • een betere balans in de woningvoorraad, waarbij we uitgaan van 30-30-40 (goedkoop, middelduur en duur) voor nieuwbouwprojecten.
 • De ontwikkeling van de Poort van Hoorn heeft absolute prioriteit. Hier ligt voor Hoorn een grote kans om een groot, aantrekkelijk en vernieuwend woningaanbod toe te voegen en zo ‘meer stad’ te worden. In dit gebied is de Maelsonstraat gerealiseerd en is gestart met de bouw van de Toren van Hoorn. Zodra de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, provincie Noord-Holland en ProRail is getekend, kunnen we volle kracht vooruit met het uitwerken van concrete plannen.
 • In deze bestuursperiode willen we afspraken maken over de bouw van 450 sociale huurwoningen. Intermaris neemt hiervan 250 voor zijn rekening. Met andere woningcorporaties maken wij afspraken voor de resterende 200 woningen.
 • Met ontwikkelingen als de overspannen woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam en ook de toename van het aantal expats in de regio West-Friesland liggen er voor Hoorn volop kansen om belangrijke doelgroepen (studenten, jongeren, jonge gezinnen) aan onze stad te binden. Wij willen beter in beeld krijgen wat de behoefte is en wat de woonwensen van de verschillende doelgroepen zijn. Zo kunnen wij het aanbod hierop afstemmen.
 • Als vervolg op bestaande initiatieven om de doorstroming op de Hoornse woningmarkt op gang te helpen werken wij aan een samenhangende strategie voor doorstroming. Hierin staat waar de behoefte ligt en welke ontwikkeling de meeste beweging tot stand brengt.
 • Met de huurdersorganisatie en woningcorporatie Intermaris maken we afspraken over (toekomstige) aansluiting van sociale huurwoningen op te ontwikkelen warmtenetten. Dit kunnen wij als vliegwiel inzetten bij de energietransitie.

Speerpunten 2020

Dit zijn de absolute speerpunten voor 2020:

 • Uitwerking van het raamwerk voor de Poort van Hoorn tot concrete plannen voor de gebiedsontwikkeling, inclusief de bestemmingsplannen.
 • Het maken van afspraken met woningcorporaties over de bouw van 200 extra sociale huurwoningen tot 2022.
 • Organiseren van een ‘versnellingstafel’ met ontwikkelaars om de bouw van nieuwe woningen te versnellen.
 • Het afronden van de woonvisie, die gericht is op de ontwikkeling van Hoorn als woonstad op de langere termijn.
 • Opstellen van een ontwikkel- / doorstromingsstrategie.
 • Het isoleren van woningen en voorbereidingen treffen om huishoudens geen gebruik meer te laten maken van aardgas (energietransitie, zie hiervoor opgave en programma Duurzame Stad).

Beleidsvelden

Projecten