Onze ambities

Sociale stad

In Hoorn zorgen we goed voor elkaar. Iedereen kan hier meekomen, rondkomen en vooruit komen. Dat begint met de eigen kracht van mensen. We zoeken naar een goed evenwicht tussen wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben. Inwoners die het financieel zwaar hebben helpen wij.
Een van de grootste uitdagingen is om in het sociaal domein tot een gezond financieel evenwicht te komen. We willen de kwaliteit van zorg overeind houden, maar ook binnen de budgetten blijven die wij hiervoor van het Rijk krijgen. Ook willen we weten of ons beleid effectief is en de administratieve lasten verminderen, zowel bij de gemeente als (zorg)aanbieders. Dit alles vraagt om goede monitoring, analyse en duidelijke keuzes. Innovatie en preventie spelen hierbij een belangrijke rol. We willen samen met de zorgsector en het onderwijs op zoek naar oplossingen voor het grote tekort aan personeel in de zorg.
Door te investeren in goed onderwijs zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken aan een ononderbroken ontwikkellijn voor onze kinderen, waarbij samenwerking tussen betrokkenen op het gebied van zorg, onderwijs, kinderopvang en vrije tijd vanzelfsprekend is. Daar waar de zorg- en veiligheidsketen elkaar raken kijken we naar de gezamenlijke doelen en zoeken op tijd de aansluiting. We streven naar een betere aansluiting tussen (beroeps-) onderwijs en de arbeidsmarkt en goede doorstroming vanuit de bijstand richting werk in kansrijke sectoren. We willen dat iedereen aan het werk kan of mee kan doen. Armoedebestrijding en het voorkomen van schulden zijn belangrijke speerpunten. Op basis van onderzoek en analyses doen we dat wat nodig is om inwoners beter te kunnen helpen richting een financieel gezonder leven.

Wat zijn onze uitdagingen

Binnen het sociaal domein zijn dit momenteel de grootste uitdagingen:

 • We werken aan oplossingen voor de toenemende vraag naar zorg en de oplopende zorgkosten.
 • Om beter in te kunnen spelen op wat een cliënt nodig heeft zetten wij in op meer maatwerk.
 • Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, zetten we in op armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
 • Door inzet op preventie willen wij inwoners gezond houden en zo problemen te verminderen.
 • Om tot een betere en effectievere aanpak te komen zorgen we voor een betere verbinding tussen zorg en veiligheid.
 • We zetten in op vermindering van onderwijsuitval, uitstroom naar speciaal onderwijs en instroom in zware jeugdzorg.
 • We ontwikkelen sportinitiatieven om ontmoetingen te faciliteren, mensen aan elkaar te verbinden en inwoners te activeren.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

 • We voeren maatregelen uit die de tekorten terugdringen (volgens de bestuursopdracht ‘tekorten sociaal domein’).
 • We zorgen voor vrij toegankelijke zorg, waar inwoners zonder verwijzing of kosten gebruik van kunnen maken.
 • Om de zorg beter aan te laten sluiten op de vraag van de cliënt gaan we in 2020 resultaatgericht werken in het sociaal domein.
 • Op basis van het onderzoek naar de armoedeval en armoede in Hoorn werken wij een nieuwe beleidsvisie op armoedebestrijding uit, met concrete en gerichte maatregelen voor inkomensondersteuning en schuldenproblematiek. Hierbinnen is nadrukkelijk ook aandacht voor inwoners met een baan die toch te maken hebben met armoede.
 • Wij zetten in op samenwerking en waar mogelijk integratie van jeugdhulp en onderwijsondersteuning. Deze komt tot uitdrukking binnen het IKEC waar onderwijs en jeugdzorg nauw samenwerken.
 • Om jeugdwerkeloosheid (met name onder kwetsbare jongeren) voorkomen door inzet van het Jongerenloket.
 • Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling doen we onderzoek naar 100 casussen bij Veilig Thuis.
 • In Hoorn versterken we de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein via de multidisciplinaire aanpak en de persoonsgerichte aanpak.
 • Samen met partners in het veld voeren we voorstellen en pilots van de Innovatieagenda uit die knelpunten in het Hoornse zorgsysteem oplossen.

Speerpunten 2020

Dit zijn de absolute speerpunten voor 2020:

 • Terugdringen van de financiële tekorten binnen het sociaal domein, met als uitgangspunt dat de dienstverlening aan inwoners niet minder wordt.
 • Preventie binnen de zorg en armoedebestrijding.
 • Verminderen van administratieve lasten en verbeteren van de dienstverlening door de invoering van resultaatgericht werken in het sociaal domein.
 • Goede en laagdrempelige toegang tot zorg door verbetering van de gebiedsteams en de vindbaarheid en toegankelijkheid van 1.Hoorn.

Beleidsvelden

Projecten