Onze ambities

Economisch sterke stad

Een sterke economie is een belangrijke succesfactor van een stad. Het bepaalt of je in een gemeente wilt wonen, ondernemen, studeren en of je de stad wilt bezoeken. Door ondernemers actief uit te nodigen, ruimte te geven en te stimuleren, is Hoorn een stad waar je graag onderneemt en mensen zich kunnen ontwikkelen. We benutten economische kansen en sociaal ondernemerschap om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen. Dat geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Goed en innovatief onderwijs is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige kenniseconomie. Een goede aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt is cruciaal. Zo werken wij aan een stad die talent ontwikkelt, bindt en perspectief biedt op een mooie loopbaan.

Wat zijn onze uitdagingen

Hoorn heeft economisch een aantal grote uitdagingen;

 • Om de trend van vergrijzing en ontgroening tegen te gaan, gaat Hoorn ‘meer stad’ worden. Nieuwe woningen zijn nodig om de groei van de gemeente te faciliteren. Het creëren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen (functiemenging) en herstructurering bieden kansen om specifieke groepen inwoners aan te trekken (hoger opgeleiden, jongeren, jonge gezinnen, nieuwkomers, expats werkzaam binnen de ruime regio).
 • Voor meer banen in Hoorn en de regio werken we met prioriteit aan het behouden, binden en actief werven van ondernemers.
 • We zetten in op een optimale aansluiting van het MBO/HBO-onderwijs op de veranderende vraag in de arbeidsmarkt. Wij leggen daarbij de focus op kansrijke sectoren, zoals zorg, techniek, toerisme en agri.
 • Vanuit een lokaal detailhandelsactieplan werken wij samen met ondernemers en pandeigenaren aan het houden en krijgen van vitale centra, met als prioriteit het voorkomen en tegengaan van leegstand.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

 • We maken werk van gerichte acquisitie om bedrijven aan te trekken.
 • We investeren actief in de relatie met ondernemers, geven ruimte en stimuleren ondernemers om te groeien.
 • Dynamiek en vernieuwing in de economie komen niet alleen van bestaande ondernemers, maar ook van nieuwe bedrijven, ZZP-ers en starters. We richten ons daarom niet alleen op de gevestigde orde van ondernemers, maar ook op de nieuwe typen ondernemers.
 • We voeren samen en in samenhang met het onderwijs en bedrijfsleven het Economische Programma en het Programma Arbeidsmarkt Hoorn uit. Hierbij leggen we de focus op het realiseren van een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. We gaan verder met het participeren in en ondersteunen van initiatieven, zoals een zorg academy en het techniekpact, om nieuwe mbo- en hbo- opleidingen aan te trekken voor belangrijke arbeidssectoren voor Hoorn en Westfriesland.
 • Duurzame uitstroom van mensen in een (aankomende) bijstandsuitkering naar betaald werk door inzet van mbo-, hbo- en wo- opleidingen. We zijn op zoek naar nieuwe werkvormen en werken hierin samen met onze partners in de arbeidsmarkt. De gemeentelijke rol is agenderen en aanjagen.
 • We voeren het detailhandelsactieplan uit, samen met de ondernemers en pandeigenaren.

Speerpunten 2020

 • Actieve werving om nieuwe bedrijven naar Hoorn en de regio te trekken.
 • Ondersteunen van bedrijven bij het leren en ontwikkelen van hun medewerkers.
 • We zetten in op uitbreiding van HBO onderwijs.
 • Faciliteren deelname aan MBO/HBO onderwijs door mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Doorontwikkelen van de preventieve aanpak jeugdwerkeloosheid - doelgroep 15 - 27 jarigen - met de inzet van het jongerenloket.
 • Agenderen van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de Regionaal Educatieve Agenda en het Pact van Westfriesland 7.1.

Beleidsvelden

Projecten

In de Begroting 2020 zijn geen specifieke projecten voor deze ambitie.