Onze ambities

Goed bereikbare stad

Een goede bereikbaarheid van en in de stad is absoluut onmisbaar voor het functioneren van onze stad en regio. Het is de randvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad voor bewoners, ondernemers én bezoekers. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn; voor de auto en het openbaar vervoer, maar zeker ook voor de fiets én de voetganger.
Als echte forensenstad is de bereikbaarheid van en naar de Metropoolregio Amsterdam en andere banenregio’s voor Hoorn cruciaal. De bereikbaarheid van andere (banen)regio’s is een belangrijke vestigingsfactor voor zowel inwoners als ondernemers, en dus voor het functioneren en de vitaliteit van de stad. Dit kan en moet beter, zeker nu Hoorn de ambitie heeft om ‘meer stad’ te worden. Als onderdeel van de ambitie om ‘meer stad’ te worden en de ontwikkeling van de Poort van Hoorn werken wij aan goede oplossingen voor parkeren en verkeer in en om de binnenstad. Om de bereikbaarheid in de stad ook in de toekomst op peil te houden willen wij een goed beeld krijgen van mogelijke knelpunten of kansen.

Wat zijn onze uitdagingen

Op het gebied van bereikbaarheid zijn dit de grootste uitdagingen:

 • We zetten in op de verbetering en toekomstbestendigheid van de bereikbaarheid van Hoorn en de regio en naar de Metropoolregio Amsterdam en andere regio’s.
 • We gaan de doorstroming op de Provincialeweg verbeteren als onderdeel van de hoofdinfrastructuur.
 • Als belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn en de ambitie om ‘meer stad’ te worden ontwikkelen we passende mobiliteitsconcepten (met goede parkeeroplossingen) voor auto, fiets én openbaar vervoer.

Hoe pakken we die uitdagingen aan?

 • Binnen het project Poort van Hoorn werken wij samen met ontwikkelpartners en vervoersexperts aan de plannen voor een goed functionerend multimodaal (voor meerdere vervoersmiddelen geschikt) vervoersknooppunt, waar alle vervoersstromen optimaal worden verbonden.
 • In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken wij samen met andere partijen om de doorstroming op de A7 en van de Westfrisiaweg richting Amsterdam en Alkmaar te verbeteren.
 • In 2020 wordt het knelpunt van de turborotonde opgelost.
 • We werken het Integrale Parkeerkader uit. Hierin wordt vastgelegd welke doelgroepen waar kunnen parkeren en welke middelen we gebruiken om dit ook zo te reguleren.
 • Om een goed beeld te krijgen van toekomstige knelpunten en kansen op het gebied van verkeer en vervoer werken we een mobiliteitsplan uit, als opvolger van het Masterplan Hoofdinfrastructuur.
 • Hoorn is een echte fietsstad. Dat vraagt om goede en veilige fietsverbindingen en ook passende fietsvoorzieningen. We stellen toekomstbestendig fietsbeleid op, waarin we uitwerken welke ontwikkelingen nodig en gewenst zijn.

Speerpunten 2020

Dit zijn de speerpunten voor 2020:

 • Uitwerken van het raamwerk voor de Poort van Hoorn tot concrete plannen voor de inrichting van het mobiliteitsknooppunt en daarbij horende parkeeroplossingen voor auto en fiets.
 • Besluitvorming over (de budgetten voor de) plannen uit de Corridorstudie.
 • Oplossen knelpunt turborotonde en verbeteren fietsverbinding Berkhouterweg.
 • Vaststellen van het Integrale Parkeerkader.
 • Vaststellen van een nieuw mobiliteitsplan, inclusief fietsmobiliteit.
 • Uitvoeren van de oplossingen uit de studie naar het fietsparkeren.

Beleidsvelden

Projecten