Kerngegevens

1 januari 2020

1 januari 2019

Begroting

Begroting

A

Inwoneraantal en bevolkingsopbouw

Aantal inwoners

73.520

73.500

- Waarvan jongeren (tot 18 jaar)

14.850

15.100

- Waarvan ouderen (65 jaar en ouder)

14.300

13.900

Leerlingen en aantallen

- basisonderwijs

6.457

6.446

- voortgezet onderwijs

7.348

7.545

- (voortgezet)speciaal onderwijs

637

527

aantal bijstandscliënten

1.520

1.570

aantal werkzame personen

34.000

33.500

aantal allochtonen

17.870

17.570

aantal niet-westerse allochtonen

13.400

13.050

aantal niet etnische groepen

176

176

B

fysieke structuur

oppervlakte gemeente (hectare)

5.638

5.638

- waarvan buitenwater (hectare)

3.257

3.257

- waarvan historische stads- of dorpskern (hectare)

46

46

- waarvan overig land en binnenwater (hectare)

2.335

2.335

aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen)

33.200

32.690

gemiddelde woningbezetting

2,21

2,23

historische woningen

3.299

3.299

monumenten:

- rijksmonumenten

383

383

- provinciale monumenten

2

2

- gemeentelijke monumenten

440

429

lengte van de wegen (kilometer)

293

292

oppervlakte openbaar groen (hectare)

384

388

- waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (hectare)

39

39

C

financiën (bedragen x 1.000 euro)

uitgaven (inclusief stortingen reserves)

-242.518

-227.762

inkomsten (inclusief onttrekkingen reserves)

244.614

230.122

resultaat begroting

2.096

2.360

uitsplitsing inkomsten:

algemene uitkering

80.517

78.220

integratie-uitkering sociaal domein

53.563

48.493

uitkering Wmo

5.922

5.518

specifieke uitkeringen

26.328

24.583

belastingen en retributies

35.141

34.359

onttrekkingen reserves

5.971

7.927

overige baten

37.172

31.022

Toelichting

  • Alle bevolkingsgegevens (inwoners, jongeren, ouderen, allochtonen, niet-westerse allochtonen, etnische groepen) komen uit de Basisregistratie Personen.
  • Leerlingen en aantallen: dit zijn leerlingen woonachtig in en buiten Hoorn en onderwijs volgen.
  • Het aantal leerlingen basisonderwijs komt bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen) vandaan.
  • Het aantal allochtonen is inclusief het aantal niet-westerse allochtonen.
  • Aantal werkzame personen: dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.
  • Het aantal werkzame personen komt bij LISA (Werkgelegenheidsregister van gemeenten te Enschede) vandaan
  • Bijzondere woongebouwen: dit zijn gebouwen waarvoor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardentehuizen en opvanghuizen).