Programma overzicht

Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Een aantrekkelijke stad voor jong en oud betekent prettig werken, ondernemen, wonen en leven. De kwaliteiten van Hoorn benutten we steeds meer en beter. De gemeente stimuleert initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan onze ambities. De gemeente maakt een ambitiesprong ('Meer stad worden') en realiseert stedelijke woonmilieus waarin wonen, werken en verblijven samenkomen.  
Samen met de andere Westfriese gemeenten willen we tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio’s van Nederland behoren. Dit is vastgelegd in het Pact van Westfriesland 7.1.
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de stad.

Resultaten

  1. Bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoorn door het stimuleren en faciliteren van initiatieven.
  2. Het bieden van een actueel ruimtelijk kader.
  3. Een sterke economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Westfriesland.

Prestaties in 2020

  1. Voorbereiden van (regionale) omgevingsvisie en omgevingsplan en doorlopen planologische procedures.
  2. Het vergunningsproces geschikt maken voor de Omgevingswet.
  3. Het optimaliseren van het Hoorns Initiatieven Platform (HIP).
  4. Het inrichten van een Omgevingstafel en de bijbehorende organisatie in aansluiting bij het Programma Invoering Omgevingswet.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Verleende Wabo vergunning - activiteit ontheffing bestemmingsplan

aantal

150

backoffice systeem

2

Verleende Wabo vergunning activiteit bouw

aantal

550

backoffice systeem

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Ruimtelijke ordening

-1.071

-1.618

-1.891

63

-1.828

-1.834

-1.838

-1.841

Totaal saldo van baten en lasten

-1.071

-1.618

-1.891

63

-1.828

-1.834

-1.838

-1.841

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

77

283

0

0

0

0

Resultaat

-994

-1.335

-1.828

-1.834

-1.838

-1.841

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-461

neutraal

In 2019 was een incidenteel werkbudget beschikbaar voor de Poort van Hoorn. Dit werkbudget werd gedekt door een onttrekking aan de reserve Poort van Hoorn.

283

neutraal