Programma overzicht

Volkshuisvesting

Doelstelling

Hoorn is een aantrekkelijke woonstad waar iedereen een fijne en passende woning kan vinden. Er zijn voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen in alle prijsklassen in koop en huur. De (sociale) woningbouw is evenwichtig verdeeld over de stad.
Hoorn wil vergrijzing en ontgroening (jongeren trekken weg) tegengaan door in te zetten op 'Meer stad worden'. De gemeente zet in op meer woningen en op het creëren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen (functiemenging).

Resultaten

 1. De gemeente gaat verder met het op peil krijgen van de voorraad huurwoningen (2022).
 2. De woonruimte wordt op een eerlijke en transparante manier verdeeld.
 3. We realiseren een hogere woningbouwproductie dan eerder becijferd.
 4. Er zijn woningen gerealiseerd na transformatie van kantoorgebouwen en ander leegstaand vastgoed en door het benutten van locaties in de bestaande stad.
 5. We zetten in op een aantrekkelijk en vernieuwend woningaanbod om specifieke groepen inwoners aan te trekken (jongeren, hoger opgeleiden en jonge gezinnen), inclusief een doorstromingsstrategie.
 6. Een evenwichtige balans bij de nieuwbouw van woningen waarbij we uitgaan van een verdeling 30-30-40 (goedkoop, middelduur, duur).
 7. Bij stedelijke vernieuwing zetten we maximaal in op de energietransitie (energiebesparing, duurzame opwek en duurzame warmte).

Prestaties in 2020

 1. We voeren de prestatieafspraken met Intermaris uit en actualiseren deze jaarlijks. In de prestatieafspraken maken we onder andere afspraken over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en het verduurzamen van de woningvoorraad.
 2. We brengen de woningbehoefte in Hoorn en in de regio in kaart zodat we beter kunnen inspelen op de vraag.
 3. We creëren en/of faciliteren nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen.
 4. We benutten actief kansen om meer stad te worden en richten ons op jongeren.
 5. We leveren een actieve bijdrage om Hoorn als kloppend hart van de regio een vitale stad te laten blijven.
 6. We blijven actief in gesprek met initiatiefnemers om woningen te realiseren die in de actuele behoefte voorzien.
 7. We zetten in op maximale versnelling van de woningbouwproductie.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Gemiddeld energielabel woningvoorraad

aantal

B

C

Betreft sociale woningvoorraad.

2

Nieuw toegevoegde woningen

aantal

350

200

3

Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (Intermaris)

aantal

9.401

9.450

4

Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (overige corporaties)

aantal

360

627

Corporatie Mooiland heeft haar woningen verkocht aan Intermaris.

5

Aantal verstrekte blijversleningen

aantal

3

3

6

Aantal woningen gerealiseerd na transformatie

aantal

110

170

7

Aantal verstrekte startersleningen

aantal

60

45

8

Verhouding huur/koopwoningen

% huur/koop

45/55

45/55

Huur%/koop%

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Volkshuisvesting

-1.363

-2.863

-4.321

2.100

-2.222

-2.398

-2.404

-2.344

Totaal saldo van baten en lasten

-1.363

-2.863

-4.321

2.100

-2.222

-2.398

-2.404

-2.344

Toevoegingen reserves

-1.115

-310

-312

-317

-323

-329

Onttrekkingen reserves

1.468

1.113

527

528

529

528

Resultaat

-1.011

-2.060

-2.006

-2.187

-2.199

-2.146

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

49

voordeel

Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019  zijn uitgevoerd. Een deel van deze kapitaallasten wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve kapitaallasten investeringen en is daarom neutraal.

-29
-75

neutraal
nadeel

In 2019 is bij het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen besloten om de reserve onderhoud kapitaalgoederen op te heffen. Het saldo in deze reserve voor groot onderhoud gebouwen is in 2019 gestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Hierdoor ontstaat in 2020 een voordeel ten opzicht van 2019.

408

neutraal

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteitsuitbreiding plantoetsers. Deze uitbreiding werd gedekt door een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen.

164

neutraal

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor capaciteit Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Deze uitbreiding werd gedekt door een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen.

36

neutraal

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van de woonvisie.

40

voordeel

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Domotica.

39

voordeel