Programma overzicht

Wijkgericht werken

Doelstelling

Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang zorgen voor verbinding binnen de stad. Daarom willen wij de kwaliteiten van de wijken behouden - en waar mogelijk vergroten - en het samenleven bevorderen. Meedoen en participeren vergroten de saamhorigheid. Daarom betrekken we de inwoners zo veel mogelijk en organiseren we volop bewonersoverleggen. De aanpak is niet meer wijk- maar gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken is een benadering waarbij het draait om het aanpakken van problemen op de schaal waar de problemen zich manifesteren, indien nodig over de grenzen van wijken en dorpen heen.

Resultaten

 1. De mogelijkheid van adoptiegroen heeft meer aandacht.
 2. Bewoners zijn geïnformeerd over de werkwijze in het groen door de gemeente.
 3. Beperken van de overlast van hangjongeren.
 4. Minder vandalisme door het inzetten van kunst.
 5. We maken bewoners bewust van hun eigen invloed op klimaatveranderingen en stimuleren ze daaraan een positieve bijdrage te leveren (zie ook Programma Duurzaamheid).

Prestaties in 2020

 1. We stimuleren adoptie van openbaar groen door extra aandacht voor succesvolle adopties.
 2. Een informatieve wijkschouw organiseren over de wijze van werken van de gemeente (om misverstanden over onderhoud te voorkomen).
 3. Bewoners meer bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering. We stimuleren groenere tuinen en de opvang van water.
 4. Met de vertegenwoordigers van de bewonersoverleggen is een convenant gesloten. De afspraken die hierin zijn vastgelegd, voeren we uit.
 5. Initiatieven in het kader van de Groenvisie oppakken en waar mogelijk uitvoeren.
 6. We zetten kunst in om vandalisme tegen te gaan (naar voorbeeld van het schilderen van het toiletgebouw in het Julianapark).

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Aantal adoptieverzoeken openbaar groen

25

21

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Wijkgericht werken

-711

-1.965

-1.485

0

-1.485

-1.572

-1.403

-1.257

Totaal saldo van baten en lasten

-711

-1.965

-1.485

-1.485

-1.572

-1.403

-1.257

Toevoegingen reserves

-191

-21

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

199

803

290

230

130

0

Resultaat

-703

-1.183

-1.195

-1.342

-1.273

-1.257

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-449

nadeel

Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 zijn uitgevoerd.

-34

nadeel

Het budget voor het programma Kersenboogerd is in 2020 lager dan in 2019. Dit hogere budget werd deels gedekt uit het leefbaarheidsfonds en deels door een onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen en de reserve nader te bestemmen rekeningresultaat.

309

neutraal

In 2019 zijn incidenteel de hangende bloemenmanden in de binnenstad betaald uit het wijkbudget. Hierdoor is het wijkbudget in 2020 hoger. Hier staat een voordeel tegenover op beleidsveld 3.1.

-24

neutraal

De uitgaven voor het programmaplan Grote Waal 2019-2022 verschillen per jaar. De geraamde kosten in 2019 zijn hoger dan in 2020, waardoor er een verschil ontstaat. Per saldo budgettair neutraal want het project wordt verrekend met de reserve diverse incidentele bestemmingen.

94

voordeel

De uitgaven voor het project Hoorn-Noord/Venenlaankwartier verschillen per jaar. De kosten in 2019 zijn hoger dan in 2020, waardoor er een verschil ontstaat. Vanuit 2018 is er 51.780 euro doorgeschoven via de reserve nader te bestemmen rekeningresultaat en 230.150 euro via de reserve diverse incidentele bestemmingen.

282
460

neutraal
voordeel