Programma overzicht

Grondzaken

Doelstelling

Grondzaken faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen om meer stad te worden. Hierbij is een relatie met onder andere stedenbouw en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken.

Resultaten

  1. Een geactualiseerd grondbeleid dat aansluit bij de ambitiesprong om 'Meer stad' te worden.
  2. We zorgen dat de ambities van de stad een plek krijgen in de verschillende ontwikkelingsgebieden.
  3. Het bieden van fysieke ruimte voor zorgvoorzieningen en scholen en voor bedrijven op bedrijventerreinen.
  4. Het ondersteunen van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn.
  5. Een meerjarenperspectief grondexploitaties.

Prestaties in 2020

  1. Actualiseren grondbeleid en toepassen van de vast te stellen Nota Kostenverhaal.
  2. Voor de uitgifte van bouwgrond ten behoeve van woningbouw worden gronden bouw- en woonrijp gemaakt, verkoopgesprekken gevoerd en overeenkomsten opgesteld en gesloten.
  3. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenhuis monitoren we de al gesloten samenwerkingsovereenkomst.
  4. Ter ondersteuning van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten worden onder andere haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voor het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden worden overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Kostenverhaal maakt hiervan onderdeel uit.
  5. De voortgang van de grondexploitaties wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt, gepresenteerd en gerapporteerd via het meerjarenperspectief grondexploitaties.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Uitgifte van bouwgrond voor woningbouw

hectare

2

Uitgifte van bouwgrond voor niet-woningbouw

hectare

3

Verkoop van erfpachtgronden

m2

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Grondzaken

3.047

188

-13.314

14.791

1.478

178

178

178

Totaal saldo van baten en lasten

3.047

188

-13.314

14.791

1.478

178

178

178

Toevoegingen reserves

-3.276

-213

-1.479

-179

-179

-179

Onttrekkingen reserves

0

24

0

0

0

0

Resultaat

-230

0

-1

-1

-1

-1

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

De verwervingskosten zijn in 2020 hoger, omdat in de planning de verwerving van de percelen van fase 5 van B&O opgenomen zijn voor de verdere ontwikkeling van dit complex.

-799

nadeel

De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn in 2020 lager dan in 2019, omdat de werkzaamheden in fase 4 van B&O afgerond worden.

6.468

voordeel

In 2020 wordt een tussentijdse winst genomen bij de complexen IJsvogel en de Tuibrug. Dit bedrag wordt in de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken gestort.

1.300

neutraal

Mutatie onderhanden werk naar de balans. Dit verschilt per jaar.

-5.697

nadeel

De grondexploitatie heeft een eigen (gesloten) exploitatie, waarbij alle kosten worden gedekt uit de exploitatieopbrengsten. Het verschil tussen lasten en de baten wordt via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd. Het jaarlijkse bedrijfsresultaat van de grondexploitaties berust niet op een jaarlijkse matching van kosten en opbrengsten, maar veel meer op het al dan niet (tussentijds of aan het eind van het project) nemen van verliezen of winsten. Daarnaast worden resultaten van de erfpachtgronden hierin ook meegenomen.