Programma overzicht

Duurzaamheid en milieu

Doelstelling

Dit beleidsveld wordt gerealiseerd via het programma Duurzame Stad. Enkele te bereiken resultaten van het programma zijn per pijler onderstaand weergegeven. Voor het uitgebreide overzicht wordt verwezen naar het programma.

Resultaten

 1. Energietransitie

Resultaat

 • Vastgesteld uitvoeringsprogramma Westfriese Energie Kompas.
 • Vastgesteld en operatief revolverend fonds.
 • Uitgangspunten collectief warmtenet wijk Kersenboogerd vastgesteld.
 • Gemeentelijk vastgoed beschikbaar gesteld voor hernieuwbare opwek.
 • Plafond voor duurzaamheidsleningen particulieren verhoogd.
 1. Circulaire Economie

Resultaat

 • Vastgesteld uitvoeringsprogramma Circulair Hoorn.
 • Twee Hoornse evenementen verduurzaamd met focus op circulariteit.
 1. Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Resultaat

 • Vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.
 1. Communicatie

Resultaat

 • Onderwijsprogramma voor primair onderwijs in samenwerking met externe partijen.
 • Communicatiecampagne 'Hoorn bespaart'.

Prestaties in 2020

Zie programma Duurzaamheid.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Duurzaamheid en milieu

-1.786

-2.376

-1.667

0

-1.667

-1.646

-1.605

-1.585

Totaal saldo van baten en lasten

-1.786

-2.376

-1.667

-1.667

-1.646

-1.605

-1.585

Toevoegingen reserves

0

-320

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

358

1.227

0

0

0

0

Resultaat

-1.428

-1.469

-1.667

-1.646

-1.605

-1.585

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-151

neutraal

In 2019 was incidenteel budget beschikbaar voor de Routekaart energietransitie. Deze kosten zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen.

453

neutraal

In 2019 was incidenteel 773.000 euro beschikbaar voor het Programma Duurzame Stad. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen.

773

neutraal

Bij de Kadernota 2019 is besloten om de budgetten voor het Programma Duurzame Stad te herschikken. Van het budget 2019 is  320.000 euro doorgeschoven naar latere jaren. Dit bedrag is in de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid gestort.

-320

neutraal