Programma overzicht

Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

Doelstelling

Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. Om dierenwelzijn te bevorderen, is het belangrijk de biodiversiteit van de stadsnatuur te vergroten.
In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017 - 2021 vastgesteld. Doel van deze nota is om, met de instrumenten die de gemeente Hoorn ter beschikking staat, de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. Ieder hoofdstuk bevat actiepunten. Doel is om de voortgang van de actiepunten tweejaarlijks te evalueren. De gemeenteraad krijgt zo een overzicht van welke acties er zijn opgenomen en kan de prioritering van actiepunten heroverwegen.
Eens in de vier jaar wordt het beleid op inhoud geëvalueerd. In het proces om te komen tot een Groenvisie (zie ook programma 5 Cultuur en recreatie) wordt het bevorderen van biodiversiteit integraal meegenomen.

Resultaten

Tweejaarlijkse rapportage met stand van zaken van de actiepunten.

Wat mag het kosten?

Er is geen budget geraamd voor dit beleidsveld.