Programma overzicht

Financiering en algemene lasten en baten

Doelstelling

Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Wij houden zoveel mogelijk vast aan het uitgangspunt om de belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen.

Resultaten

  1. Een toepasbare Zero Based Begroten (ZBB) methodiek die voor alle diensten en producten van de gemeente Hoorn toepasbaar is.
  2. Evaluatie en advies over het vervolg van de inzet van de ZBB methodiek en wat daarvoor nodig is.
  3. Een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor onze gemeente.
  4. Het proces optimaliseren en borgen om als organisatie meer subsidies te genereren.
  5. Daadwerkelijk binnenhalen van subsidies.

Prestaties in 2020

Zero Based Begroten
Bij de behandeling van de begroting 2019 is toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken van Zero Based Begroten (ZBB). Met ZBB wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de doelstellingen, werkzaamheden, middelen en kosten van de organisatie. Dit stimuleert een doelmatige inzet van middelen (capaciteit, budget en andere middelen).
Aan de raad is toegezegd een ZBB-methodiek te ontwikkelen die voor alle diensten en producten van de gemeente Hoorn toepasbaar is. Deze methodiek is ontwikkeld. In het najaar 2019 testen we de methodiek via twee pilots bij de onderdelen schuldhulpverlening en financiën. Deze leiden begin 2020 tot een evaluatie en advies over het vervolg van de inzet van de ZBB methodiek voor de andere diensten en producten.

Pro-actief gebruik maken van subsidies
Bij de begroting heeft de raad kaders voor gezond financieel beleid vastgesteld waaronder: proactief gebruik maken van subsidies. Met daarbij de volgende onderbouwing:

  • Bij grote stedelijke projecten worden doelgerichte acties en lobby ingezet voor succesvolle subsidieverwerving.
  • Bij het verstrekken van subsidies telt niet de inspanning maar het resultaat. Bij elk van de gemeentelijke doelen wordt bepaald of en zo ja hoe gesubsidieerde activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren ervan.

Als gemeente zien wij kansen om extra financiële middelen te genereren door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de provincie, het rijk of Europa of andere externe partijen.
Het binnenhalen van extra dekkingsmiddelen in de vorm van subsidies is, gezien de financiële positie van de gemeente, zeer wenselijk. In 2019 hebben we onderzocht hoe andere gemeenten subsidies binnenhalen en hoe dit is georganiseerd. Een extern bureau voert een subsidiescan uit voor de gemeente Hoorn en komt begin 2020 met een advies hierover, plus een advies hoe wij dit structureel kunnen borgen in onze organisatie. Dit wordt gedeeld met de raad.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Maximale afwijking rekeningsresultaat ten opzichte van laatste rapportage

%

25

25

Eigen gegevens

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Financiering en algemene lasten en baten

5.627

5.747

-1.054

6.920

5.867

5.610

5.180

4.943

Totaal saldo van baten en lasten

5.627

5.747

-1.054

6.920

5.867

5.610

5.180

4.943

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

256

241

0

0

0

0

Resultaat

5.883

5.988

5.867

5.610

5.180

4.943

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de kosten van het ambtelijk apparaat voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-552

neutraal

Hogere doorbelasting van ICT kosten. Enerzijds door hogere begrote lasten voor ICT in 2020 vanwege de snelle ontwikkeling van de mogelijkheden en de wens om die mogelijkheden doelmatig in te zetten voor de gemeente. Anderzijds worden kosten eerder genomen vanwege het op een andere manier aanbieden van producten door leveranciers (investering versus abonnement), dat veroorzaakt een piek in 2020.

-98

nadeel

Bij de Kadernota 2019 is een prijscompensatie van 1,5% voor 2020 vastgesteld.

-307

nadeel

De invulling van het budget van het investeringsprogramma van de bestuursperiode 2014-2018 is in 2019 deels incidenteel ingezet. Daarom is het budget in 2020 hoger.

-170

nadeel

De uitkering Wmo in het gemeentefonds is bij de meicirculaire voor 2020 en verder verhoogd. Het budget voor uitgaven Wmo op programma 6 is met hetzelfde bedrag verhoogd.

259

neutraal

De opbrengst reclamebelasting is aangepast aan de werkelijke opbrengst. Deze hogere opbrengst wordt gestort in het Lokaal Ondernemingsfonds (voorziening reclamebelasting). Zie ook beleidsveld 3.1

104

neutraal

De niet gerealiseerde ombuiging buitenreclame is tot en met 2019 gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

-241

nadeel