Programma overzicht

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

Doelstelling

Het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten.
Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord vertegenwoordigd.

Resultaten

Samenwerking binnen de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen.

Prestaties in 2020

De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan de bovengenoemde doelstelling.

  1. Analyseren risico's
  2. Zorgen voor gedragsverandering
  3. Adviseren en controleren
  4. Opleiden en oefenen
  5. Plannen maken met partners
  6. Paraat staan
  7. Alarmeren
  8. Coördineren
  9. Burgers betrekken bij hulpverlening

Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN vindt plaats bij de behandeling van hun cyclusdocumenten (begroting, kaderbrief, jaarrekening) in de gemeenteraad.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

-4.734

-4.756

-4.784

28

-4.756

-4.755

-4.755

-4.754

Totaal saldo van baten en lasten

-4.734

-4.756

-4.784

28

-4.756

-4.755

-4.755

-4.754

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Er zijn geen grote verschillen tussen de Begroting 2020 en 2019.