Programma overzicht

Riolering en afval

Doelstelling

Riolering
Een goed functionerend rioleringssysteem, gericht op de duurzame bescherming van de volksgezondheid.

Afval
Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval, gericht op preventie van afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Resultaten

Riolering

  1. 24.000 m1 rioolreiniging.
  2. 24.000 m1 rioolinspectie.
  3. 6.586 m1 rioolvervanging, in afstemming met de wijk- en gebiedsgerichte programma's.

Afval

  1. Afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met afval inzamelaar HVC.
  2. Herijken van de gemeenschappelijke regeling CAW.
  3. Vaststellen en uitvoeren van het Grondstoffenplan.

Prestaties in 2020

Riolering:

  1. Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2016-2021.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Rioolreiniging

m1

42.117

23.300

Het betreft de vuilwaterriolering in Risdam-Zuid en Kersenboogerd-Noord.Gemiddeld wordt er per jaar 34.129 riolering gereinigd. Omdat de gemeente we hele bemalingsgebieden reinigen, varieert de hoeveelheid per jaar. Het minimum is 23.300 en het hoogste 42.947.

2

Rioolinspectie

m1

42.117

23.300

Het betreft de vuilwaterriolering in Risdam-Zuid en Kersenboogerd-Noord.Gemiddeld wordt er per jaar 34.129 riolering gereinigd. Omdat de gemeente we hele bemalingsgebieden reinigen, varieert de hoeveelheid per jaar. Het minimum is 23.300 en het hoogste 42.947.

3

Rioolvervanging

m1

6.586

4

Afvalscheiding (VANG): De bron- én voorscheiding van alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen

%

70

5

Doelstelling restafval (VANG): Alle grof- en fijn huishoudelijk restafval dat resteert en vóór verbranding bij de afvalenergiecentrale wordt aangeleverd

kg per inwoner

175

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Riolering en afval

2.251

2.240

-13.451

15.837

2.386

2.523

2.652

2.747

Totaal saldo van baten en lasten

2.251

2.240

-13.451

15.837

2.386

2.523

2.652

2.747

Toevoegingen reserves

-286

-54

-102

-226

-343

-421

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.965

2.187

2.284

2.297

2.309

2.326

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Op het product riolering ontstaat in 2020 per saldo een voordeel ten opzichte van 2019. Dit komt vooral door lagere onderzoekskosten GRP, lagere personeelslasten (lager percentage overhead dan in 2019)  en door stijging van de opbrengsten rioolheffing. Omdat het saldo van het product riolering (met uitzondering van de plankosten en BTW compensatie) wordt verrekend met de reserve riolering, is het voordeel deels neutraal.

48
97

neutraal
voordeel