Programma overzicht

Jeugd(hulp)

Doelstelling

In Hoorn zorgen we goed voor onze jeugd, zodat alle jeugdigen in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving kunnen meekomen, rondkomen en vooruit komen. Waar hulp nodig is voor jeugdigen en ouders en de omgeving hier niet in voorziet, levert de gemeente passende hulp.

Resultaten

 1. Onder vangen van ondersteunings-/hulpvragen in een vroeg stadium en inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen voorkomen door vroegtijdige signalering, efficiënte samenwerking in de keten en de inzet van preventieve middelen.
 2. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is versterkt.
 3. De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is verbeterd.
 4. Er is samenhang tussen het voorkomen, signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Prestaties in 2020

 1. Afronden van de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn.
 2. We zetten individuele onderwijs-zorgarrangementen in waarbij helder op resultaten kan worden gestuurd, doordat er duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft.
 3. Zorgen voor een doorlopende zorglijn bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.
 4. Implementeren van de nieuwe gezinsgerichte aanpak in de jeugdbescherming en jeugdreclassering, gericht op het verkleinen of opheffen van risicofactoren in een gezin.
 5. Aanscherpen resultaatgestuurd werken in uitvoering, monitoring en samenwerking met ketenpartners onder andere via ontwikkeltafels.
 6. De pilot persoonsgerichte aanpak voor minderjarigen (Top X jeugd) wordt opgezet en uitgevoerd.
 7. De pilot voor de multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt opgezet en uitgevoerd.
 8. Er wordt samen met de andere gemeenten in de regio uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de overeenkomst met Veilig Thuis.
 9. Uitbreiden van de taken van de regionale toezichthouders naar recht- en doelmatigheidsonderzoeken in het jeugddomein.

Indicatoren

In de komende jaren (2020-2022) ondergaat het sociaal domein een transformatie. We willen maatschappelijke effecten meten. Daarom wordt er nu toegewerkt naar het formuleren van de juiste ambities en bijbehorende KPI’s (kritische prestatie indicatoren) met een goede normering. Omdat dit een ingewikkeld proces is, wordt deze bestuursperiode hiervoor gebruikt. Deze maatschappelijke effecten en bijbehorende KPI’s worden zodra deze gereed zijn opgenomen in de programmabegroting.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Jeugd(hulp)

-18.901

-17.453

-18.852

408

-18.444

-18.430

-16.799

-16.959

Totaal saldo van baten en lasten

-18.901

-17.453

-18.852

408

-18.444

-18.430

-16.799

-16.959

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

1.131

37

37

37

37

37

Resultaat

-17.770

-17.415

-18.407

-18.393

-16.762

-16.922

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen in de cao en veranderingen in de formatie.  

225

neutraal

Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 worden uitgevoerd.

-45

nadeel

De harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft tot een overschot geleid op peuterspeelzaalwerk (zie ook Kadernota 2019). In 2020 is dit overschot kleiner dan in 2019 (nadeel). Tegenover dit lagere overschot staan deels hogere huuropbrengsten vanuit MFA De Kreek. Per saldo een nadeel.

-80

nadeel

Het Rijk heeft gemeenten gecompenseerd voor de oplopende kosten Jeugdhulp (volumegroei). Daarbij nemen de kosten ook toe door indexatie van de tarieven, waarvoor het Rijk loon- en prijsbijstelling heeft toegekend. Dit leidt per saldo tot hogere kosten Jeugdhulp (nadeel). Hier staat een voordeel tegenover op de algemene dekkingsmiddelen vanwege de hogere uitkering rijksmiddelen voor Jeugdhulp.

-1.277

neutraal