Programma overzicht

Participatie

Doelstelling

In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Wij zorgen ervoor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning. Er komen minder inwoners in de financiële problemen. Inwoners die het financieel zwaar hebben, krijgen hulp. Door de bekendheid te vergroten van onze inkomensondersteuning bereiken we meer inwoners die hulp nodig hebben.

Resultaten

 1. De uitstroom van bijstandsgerechtigden uit de uitkering via werkstages is minimaal 10% hoger dan in 2019.
 2. In 2020 is er een integrale beleidsvisie op armoedebestrijding, waarin de resultaten van het onderzoek naar armoede in Hoorn zijn meegenomen.
 3. Alle bijstandsgerechtigden voor wie participatie het hoogst haalbare is, komen in aanmerking voor ondersteuning afgestemd op de persoonlijke situatie om te kunnen meekomen, vooruitkomen en rondkomen.
 4. Meer inwoners dan in 2019 maken gebruik van inkomensondersteuning waarbij de focus in 2020 ligt op AOW’ers.
 5. Wij helpen meer inwoners met (dreigende) schulden dan in 2019.

Prestaties in 2020

 1. WerkSaam meet en evalueert het aantal leerwerkstages en breidt deze stages uit in kansrijke sectoren.
 2. Wij vertalen de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek naar (verborgen) armoede in Hoorn (realisatie in 2019) naar een integrale beleidsvisie voor 2020 en verder.
 3. Wij bieden alle bijstandsgerechtigden voor wie participatie het hoogst haalbare is, ondersteuning om mee te kunnen doen. Dit kan gaan om (arbeidsmatige) dagbesteding, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld sport.
 4. Wij leveren extra inspanningen om meer inwoners met een laag inkomen te bereiken en te informeren over inkomensondersteuning via bijzondere bijstand, sport- en cultuurmogelijkheden, de aanvullende collectieve zorgverzekering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Gelet op het lopende onderzoek en de toenemende vergrijzing ligt de focus in 2020 op AOW’ers.
 5. Wij ronden de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn af, zoals uitvoering van schuldhulpverlening vanuit 1.Hoorn.
 6. Wij hebben zicht op (potentiële) doelgroepen die te maken hebben/krijgen met schulden en zoeken deze groepen op.

Indicatoren

In de komende jaren (2020-2022) ondergaat het sociaal domein een transformatie. We willen maatschappelijke effecten meten. Daarom wordt er nu toegewerkt naar het formuleren van de juiste ambities en bijbehorende KPI's (kritische prestatie indicatoren) met een goede normering. Omdat dit een ingewikkeld proces is, wordt deze bestuursperiode hiervoor gebruikt.
Deze maatschappelijke effecten en bijbehorende KPI's worden zodra deze gereed zijn opgenomen in de programmabegroting.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Participatie

-6.405

-8.377

-33.096

24.574

-8.522

-8.522

-8.522

-8.522

Totaal saldo van baten en lasten

-6.405

-8.377

-33.096

24.574

-8.522

-8.522

-8.522

-8.522

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

218

0

0

0

0

0

Resultaat

-6.187

-8.377

-8.522

-8.522

-8.522

-8.522

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-254

neutraal

Jaarlijks worden de inkomsten BUIG door het Rijk op twee momenten bijgesteld: in april en in oktober. De verwachte inkomsten in 2020 zijn hoger dan in 2019. Dit is een momentopname, omdat de beschikking voor 2020 dus nog twee keer wordt aangepast.

317

voordeel

De indexering van de bijdrage aan WerkSaam is herberekend. Dit leidt tot een hogere bijdrage (nadeel) voor de gemeente.

-317

nadeel

In 2019 is een onderzoek ingesteld naar de armoedeval in Hoorn. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld en gedekt uit de reserve diverse incidentele bestemmingen.

80

neutraal

De subsidie voor Stand-by is tot en met 2019 geraamd. Vanaf 2020 wordt de subsidie opgenomen in de prestatie-overeenkomst met Stichting Netwerk.

30

voordeel