Programma overzicht

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

Doelstelling

In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen en vooruitkomen. Wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben, is in balans. De gemeente geeft vertrouwen maar vraagt ook eigen inzet.

Resultaten

 1. Inwoners met een psychische en psycho-sociale kwetsbaarheid ontvangen de ondersteuning die nodig is.
 2. Ondersteunings-/hulpvragen zijn in een vroeg stadium ondervangen en inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen door vroegtijdige signalering, efficiënte samenwerking in de keten en de inzet van preventieve middelen.
 3. Eenzame inwoners, inwoners met dementie en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een gevarieerd aanbod van ondersteuning op basis van behoefteonderzoek.
 4. Zicht op rechtmatige en doelmatige besteding van de zorgbudgetten.
 5. Alleen inwoners die een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen beheren, ontvangen voor een maatwerkvoorziening een PGB.
 6. Op 31 december 2020 zijn we klaar voor de nieuwe Wet inburgering.

Prestaties in 2020

 1. Voorbereiden samenvoeging van de regionale toegangen maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 2. Vraag en aanbod maatschappelijke opvang en beschermd wonen sluiten beter op elkaar aan door het realiseren van (ver)nieuw(d) aanbod.
 3. Besluitvorming en uitvoering van de vernieuwde regionale samenwerkingsafspraken op gebied van (psychisch) kwetsbare inwoners.
 4. Uitvoeren en monitoren van gemeentelijke taken Wet verplichte GGZ in samenhang met de keten rond ‘personen met verward gedrag regio Westfriesland’.
 5. Doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur, waarbij we met gesubsidieerde organisaties afspraken maken aan welke opgaven, maatschappelijke resultaten en indicatoren de organisaties met hun aanbod een bijdrage leveren.
 6. Aanscherpen resultaatgestuurd werken in uitvoering, monitoring en samenwerking met ketenpartners onder andere via ontwikkeltafels.
 7. PGB-vaardigheden van de cliënt worden systematisch getoetst aan de hand van landelijke criteria.
 8. De pilot voor de multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt opgezet en uitgevoerd.
 9. Er wordt samen met de andere gemeenten in de regio uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de overeenkomst met Veilig Thuis.
 10. Vertalen van de uitkomsten van onderzoek, onder andere via huisbezoeken, in concrete (wijk-)maatregelen gericht op een gevarieerde ondersteuning van eenzame inwoners, inwoners met dementie en mantelzorgers.
 11. Het doorontwikkelen van regionaal toezicht op rechtmatigheid- en doelmatigheidsonderzoek, kwaliteitscontrole via thematische aanpak en borging door uitvoering van het beleidsplan.
 12. De voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering bestaat onder andere uit het oppakken van uitkomsten regionaal onderzoek en een aantal pilots gericht op de veranderopgave inburgering.
 13. Afronden van de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn.
 14. Uitvoeren van de beleidsvisie Vergunninghouders.

Indicatoren

In de komende jaren (2020-2022) ondergaat het sociaal domein een transformatie. We willen maatschappelijke effecten meten. Daarom wordt er nu toegewerkt naar het formuleren van de juiste ambities en bijbehorende KPI’s (kritische prestatie indicatoren) met een goede normering. Omdat dit een ingewikkeld proces is, wordt deze bestuursperiode hiervoor gebruikt. Deze maatschappelijke effecten en bijbehorende KPI’s worden zodra deze gereed zijn opgenomen in de programmabegroting.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

-46.954

-53.447

-59.422

4.294

-55.128

-54.802

-54.829

-54.641

Totaal saldo van baten en lasten

-46.954

-53.447

-59.422

4.294

-55.128

-54.802

-54.829

-54.641

Toevoegingen reserves

-2.248

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

3.230

684

417

417

417

54

Resultaat

-45.973

-52.763

-54.711

-54.385

-54.412

-54.588

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-148

neutraal

Voor 2020 zijn de rijksmiddelen voor Wmo (inclusief Beschermd Wonen) opgehoogd, vooral vanwege loon- en prijsbijstellingen. De tarieven worden met hetzelfde percentage geïndexeerd, waardoor dit tot hogere kosten leidt (nadeel). Hier staat een voordeel tegenover op de algemene dekkingsmiddelen (integratie-uitkering sociaal domein).

-1.350

neutraal

De systematiek van loon- en prijscompensatie voor het sociaal domein wijzigt vanaf 2020. Vanaf 2020 wordt uit het accres geld gereserveerd voor de geïndexeerde tarieven. Hier tegenover staan inkomsten uit het gemeentefonds. Zie algemene dekkingsmiddelen.

-980

neutraal

In de begroting Veilig Thuis 2019 zijn incidentele kosten opgenomen voor externe inhuur en ontwikkelruimte. Deze kosten komen niet terug in de begroting Veilig Thuis 2020.

338

voordeel

In 2020 ontvangt Hoorn minder geld voor de uitvoering van de Participatie wet en daardoor nemen de kosten hiervoor af (voordeel). Hier staat een nadeel tegenover op de algemene dekkingsmiddelen (lagere rijksuitkering).

205

neutraal

Vergunninghouders krijgen standaard één jaar maatschappelijke begeleiding. Dit blijkt voor veel vergunninghouders te weinig. Daarom is een pilot gestart in 2018 om de maatschappelijke begeleiding te intensiveren en met een jaar te verlengen. Deze pilot loopt door in 2019 waardoor de kosten hoger zijn dat de vergoeding voor maatschappelijke begeleiding. Deze extra kosten worden uit de egalisatiereserve sociaal domein betaald.

158

neutraal

Voor het wegwerken van wachtlijsten en ter voorbereiding op resultaatgericht werken vanaf 2020, is 1.Hoorn uitgebreid. In 2020 is deze uitbreiding lager dan in 2019.

131

voordeel

In 2019 zijn er (incidenteel) een aantal projecten uitgevoerd, die (nog) niet doorlopen in 2020. Dit gaat bijvoorbeeld om de projecten vanuit de GIDS-gelden (Gezond in de Stad) en het 200 banen plan.

120

voordeel

De subsidie aan Stichting Netwerk is geïndexeerd voor 2020.

-75

nadeel

Zowel de algemene subsidie aan de GGD als de subsidies voor Jeugdgezondheidszorg zijn geïndexeerd voor 2020.

-70

nadeel

Ter voorbereiding op de resultaatgerichte inkoop vanaf 2020, is het inkoopteam incidenteel uitgebreid in 2018 en 2019.

60

voordeel

De 5% NEA-indexatie van de regiotaxi leidt tot hogere kosten in 2020.

-28

nadeel

In 2019 is bij het vaststellen van de Nota reserves en voorzieningen besloten om de reserves inkomensondersteuning en innovaties sociaal domein op te heffen. Het saldo van deze reserves is gestort in de egalisatiereserve sociaal domein en de reserve diverse incidentele bestemmingen. Hierdoor ontstaat een verschil op de mutaties reserves.

-1.532

neutraal