Programma overzicht

Kunst en cultuur

Doelstelling

Kunst en cultuur draagt niet alleen bij aan sociale cohesie maar ook aan een aantrekkelijke stad om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Ons doel is inclusiviteit: een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief) en een breed en divers cultureel aanbod op amateur- en professioneel niveau. Onze ambities zijn: ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten.

Resultaten

 1. Een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief).
 2. Een breed, divers en toekomstbestendig cultureel aanbod.
 3. Verbinding cultuur met andere domeinen.
 4. Het thema Hoorn Stad van de Gouden Eeuw komt tot uitdrukking in culturele activiteiten.
 5. Hoorn wordt beleefd als de culturele hoofdstad van Westfriesland (centrumgemeente).

Prestaties in 2020

 1. Onderzoek naar de herhuisvesting en het vergroten van de toekomstbestendigheid van Muziekschool Gerard Boedijn en De Blauwe Schuit (inclusief besluitvorming).
 2. Onderzoek naar huisvesting bibliotheekvestigingen.
 3. Opstellen nieuwe cultuurnota.
 4. Bij zowel bestaande als nieuwe culturele evenementen borgen we, waar mogelijk, de samenhang met het thema Stad van de Gouden Eeuw.
 5. Pop up museum EXPOOST in 2020 voortzetten als ontmoetingsplek en etalage voor lokale talentontwikkeling.
 6. Nadere uitwerking Hoorn CS als nieuw concept voor het Westfries Museum.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Aantal projecten en initiatieven gericht op ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten

Aantal

60

60

2

Aantal basisscholen in Hoorn, dat meedoet aan het programma Cultuleren (Cultuureducatie met Kwaliteit)

Aantal

30

28

3

Prestatieafspraken met zo veel mogelijk culturele instellingen/actoren voor een breed en veelzijdig aanbod

aantal

25

25

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Kunst en cultuur

-6.728

-7.231

-8.450

1.506

-6.944

-6.667

-6.655

-6.642

Totaal saldo van baten en lasten

-6.728

-7.231

-8.450

1.506

-6.944

-6.667

-6.655

-6.642

Toevoegingen reserves

-53

-62

-25

-25

-25

-25

Onttrekkingen reserves

195

571

42

42

42

42

Resultaat

-6.585

-6.723

-6.927

-6.650

-6.638

-6.625

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Vanaf 2020 is er rekening gehouden met een post voor onderhoud en vervangingsinvesteringen voor Schouwburg en Congrescentrum Het Park.

-271

nadeel

De uitgaven voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder en de inkomsten hiervoor vanuit de grondexploitatie worden incidenteel geraamd. Het restant budget wordt steeds overgeheveld naar het volgende jaar. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt verrekend met de reserve beeldende kunst.

304

neutraal

In 2019 was incidenteel budget beschikbaar voor kunstproject Siriusstraat. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve beeldende kunst.

89

neutraal

Vanaf 2020 geen bijdrage meer in de exploitatielasten van de Halve Maen door afloop van bruikleenovereenkomst.

9
44

neutraal
voordeel

Incidentele uitgaven in 2019 voor Certificaat van Onderhoud voor de Halve Maen. Deze uitgaven zijn verrekend met de reserve Westfries Museum.

26

neutraal

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van het jaar van de Gouden Eeuw.

50

voordeel

Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2018 is besloten om het restant budget voor Community Art over te hevelen naar 2019. Hierdoor was het budget in 2019 incidenteel hoger.

40
19

neutraal
voordeel

Hogere uitgaven voor subsidies in 2020 door 1,5% loonindexatie.

-34

nadeel

In 2018 was incidenteel budget beschikbaar voor de businesscase huisvesting van de Blauwe Schuit en de Muziekschool. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het restant van dit budget over te hevelen naar 2019.

21

voordeel