Programma overzicht

Cultureel erfgoed

Doelstelling

Hoorn, dé stad van de Gouden Eeuw. De historische gebouwen in onze binnenstad en de ligging aan het water vormen samen een prachtig decor van een unieke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht. Die kwaliteiten gaan we nog beter uitlichten.
Hoorn wil een aantrekkelijke woonstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het culturele erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken.
Het uiteindelijke doel is - ook op langere termijn - een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten waarin het authentieke karakter bewaard is.

Resultaten

 • Het aanlichten van de Hoofdtoren en de kerken in Zwaag en Blokker.
 • De Nota aanlichten van monumenten is vastgesteld.
 • Het instellen van een stichting voor cofinanciering en uitvoering van het aanlichten van monumenten naar de toekomst toe.
 • Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Westfries Museum.

Prestaties in 2020

Door persoonlijke begeleiding bij onderhoud, initiatieven en bouwplannen, het behoud van het monumentale karakter van de stad en linten bereiken we het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte en verhoging van kwaliteit. Dat uit zich in het versterken van de beleving van de historische binnenstad en monumenten, het inspireren van cultuurhistorische activiteiten en onderzoek, behoud van monumentale waarden en in het kader van de komende Omgevingswet het vastleggen van cultuurhistorische waarden.

 1. Beleving door het
 • Aanlichten van monumenten.
 • Organiseren van een Open Monumentendag en bijbehorende cultuurhistorische activiteiten.
 • Reconstrueren van Rad van Bangert.
 • Het plaatsen van historische kanonnen in de stad.
 1. Inspiratie door het
 • Uitvoeren van de voorbereidende fase van het inhoudelijk onderzoek naar de Slag op de Zuiderzee (1573) op archeologisch, historisch en archivalisch gebied. Dit ter voorbereiding van de 450-jarige viering van dit hoogtepunt van de Opstand in 2023 in Hoorn.
 • Opstellen van een kerkenvisie.
 1. Behoud door een
 • Actieve begeleiding en duurzame herbestemming.
 1. Omgevingswet
 • Het vastleggen van cultuurhistorische waarden in geo-gerefereerde kaartlagen.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Cultureel erfgoed

-1.363

-1.422

-3.189

1.977

-1.212

-1.163

-1.154

-1.150

Totaal saldo van baten en lasten

-1.363

-1.422

-3.189

1.977

-1.212

-1.163

-1.154

-1.150

Toevoegingen reserves

-37

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

60

293

0

0

0

0

Resultaat

-1.340

-1.129

-1.212

-1.163

-1.154

-1.150

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Hogere personeelslasten voor regionale archeologische onderzoeken. Hier staan inkomsten uit de regio tegenover.

-85

neutraal

Hogere inkomsten voor regionale archeologische onderzoeken. Hier staan hogere personeelskosten tegenover.

85

neutraal

Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 worden uitgevoerd.

-70

nadeel

Bij de nota Reserves en Voorzieningen 2019 is besloten om de reserve onderhoud kapitaalgoederen op te heffen. Het saldo in deze reserve voor groot onderhoud aan het Westfries Archief is in 2019 gestort in de voorziening groot onderhoud gebouwen.

243

neutraal

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar voor de bouw van een replica van het Rad van Bangert. Deze kosten worden verrekend met een onttrekking aan de algemene reserve.

50

neutraal