Programma overzicht

Sport en recreatie

Doelstelling

Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en op deze wijze een bijdrage te leveren aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

Resultaten

Onze beoogde resultaten zijn:

 1. bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking;
 2. in stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij en 'open');
 3. realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders;
 4. een stimulerende en positieve sportomgeving;
 5. het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie programma 4, Onderwijs).

Dit doen we in samenwerking met andere specifieke instanties (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders) en andere beleidsvelden.

Prestaties in 2020

 1. Het bevorderen van inclusief sport en bewegen
 • Het opzetten van een communicatiecampagne om (70% van) de doelgroep (mensen met een chronische beperking) op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van inclusief sporten en bewegen in Hoorn.
 • Met inzet van de buurtsportcoaches het organiseren van minimaal twee wijkgerichte programma's per jaar (beweegwijs, de fit-test en het wandelprogramma in Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Grote Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en bewegen (zie ook Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).
 • Alle bijstandsgerechtigden voor wie participatie het hoogst haalbare is kunnen ondersteuning krijgen om te kunnen meekomen, vooruitkomen en rondkomen. Het gaat hierbij om zorgcliënten die meedoen aan project CLAS (zie ook Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).
 1. Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur
 • Het planmatig inrichten van de openbare buitenruimte, die aansluit bij de behoefte van de Hoornse inwoners.
 • We stimuleren en ondersteunen sport- en beweegaanbieders bij de uitwerking van revitaliseringsplannen voor sportpark De Kromme Elleboog, om in 2020 tot reële scenario's te komen.
 1. Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders te bevorderen
 • Jaarlijks vier bijeenkomsten organiseren voor sportaanbieders gericht op samenwerking en kennisdeling.
 • De raad informeren over de planmatige aanpak om de sportverenigingen te vitaliseren.
 1. Positieve sportcultuur
 • Samen met sportaanbieders een keuze maken voor één maatregel die bijdraagt aan een positief Hoorns sportklimaat, conform het Nationaal Sportakkoord.
 1. Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Aansluiting bij de ontwikkeling van het IKC, waarin een beweegplan wordt gerealiseerd, dat het dagelijks sport- en beweegaanbod laat aansluiten bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) in de wijk.
 • Verdere uitbouw van de interventie Beweegwijs op drie schoollocaties (Beweegwijs stimuleert kinderen tot dagelijks bewegen en stimuleert kinderen tot spelen).

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGBnorm)

%

64,3

64,3

De NNGB norm is opgenomen in de gezondheidsmonitor van de GGD en wordt eenmaal in de vier jaar uitgevoerd. Het is afwachten of deze norm gehandhaafd blijft. De Gezondheidsraad heeft sinds 2017 een nieuwe beweegrichtlijn.

2

Wijkgerichte stimuleringsprojecten voor inactieven

aantal

4

i.r.t. sportakkoord

Voor het programma Kersenboogerd volgt een aanmelding van € 25.000.

3

Regeling Brede Impuls combinatiefunctionaris

%

140%

140%

Het aantal fte's combinatiefuncties van de voor gemeenten oorspronkelijk vanaf 2012 geldende formatieplaatsen. Er is wel een voorbehoud ten aanzien van de toekenning van de landelijke middelen.

4

Team Sport activiteiten

aantal

4

4

5

Aantal kunstgrasvelden met sbr neemt af

aantal

2

4

Het betreft een afname van 2 velden van het huidige bestand van 5 velden die SBR rubberinfill hebben. De afname is afhankelijk van de besluitvorming van college en raad.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Sport en recreatie

-6.032

-6.227

-8.610

2.653

-5.957

-5.847

-5.719

-5.666

Totaal saldo van baten en lasten

-6.032

-6.227

-8.610

2.653

-5.957

-5.847

-5.719

-5.666

Toevoegingen reserves

-454

-80

-81

-81

-82

-83

Onttrekkingen reserves

976

958

367

358

354

353

Resultaat

-5.511

-5.349

-5.671

-5.570

-5.447

-5.396

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-275

neutraal

Lagere kapitaallasten doordat een aantal investeringen na 2019 volledig zijn afgeschreven.

50

voordeel

Bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2019 is besloten om de reserve onderhoud kapitaalgoederen op te heffen. Het saldo in deze reserve (228.000 euro) voor de 40/60 regeling is in 2019 gestort in de voorziening 40/60 regeling. Het saldo voor onderhoud aan het hockeycomplex (20.000 euro) is in 2019 gestort in de voorziening groot onderhoud gebouwen.

248

neutraal

De subsidie voor Stadspromotie Hoorn Marketing eindigt in 2019.

100

voordeel

In 2018 was incidenteel budget beschikbaar voor onderzoek naar bundeling van sportaccommodaties. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2018 is dit budget overgeheveld naar 2019.

50

voordeel

Lagere doorberekening voor dit beleidsveld vanuit de multifunctionele accommodaties.

64

voordeel

In 2019 was incidenteel budget beschikbaar voor het keuren van tribunes, dug outs en lichtmasten bij sportaccommodaties.

25

voordeel

Vanuit het budget Coleur Locale was in 2019 incidenteel budget beschikbaar voor 15 tot 20 trajecten CLAS voor zorgklanten.

25

neutraal