Programma overzicht

Groen

Doelstelling

Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van een woonwijk. Maar het gemeentelijke groen wordt in toenemende mate van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes.
In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een groenvisie opgesteld. De groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten.

Resultaten

  1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress.
  2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen.
  3. Wij behalen het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.

Prestaties in 2020

  1. Wij maken een nieuw maaibestek, waarin we meer rekening houden met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. In het maaibestek komt ruimte voor het inzaaien van bloemenmengsels ten behoeve van de bijenstand en het beheer dat daarbij hoort. We vergroten het areaal gras dat wordt onderhouden door schapen en breiden het uit naar delen van Risdam.
  2. Continuering van onderhoud volgens van het beleidsplan 'Kwaliteitgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basisonderhoudsniveau B volgens de CROW systematiek kwaliteitgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw.
  3. We leggen de raad een uitvoeringsplan voor, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven (de Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's).
  4. Wij beheren het groen op basis van een overzichtelijke en inzichtelijke planning.
  5. We maken een start met het schrijven van beheerplannen voor de wijkparken.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Aantal inwoners dat betrokken is bij een burgerschouw

155

150

2

Aantal bomen in Hoorn

42.100

42.025

3

Onderhoudsniveau openbare ruimte

Niveau B

Niveau B

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Groen

-3.559

-3.457

-3.627

28

-3.600

-3.600

-3.587

-3.587

Totaal saldo van baten en lasten

-3.559

-3.457

-3.627

28

-3.600

-3.600

-3.587

-3.587

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

37

0

0

0

0

Resultaat

-3.559

-3.420

-3.600

-3.600

-3.587

-3.587

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-74

neutraal

De kosten voor tractie worden geboekt op beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen en van daaruit deels toegerekend aan andere beleidsvelden. Door een wijziging van deze toerekening worden de kosten voor tractie op beleidsveld 2.1 lager en op dit beleidsveld hoger.

-102

neutraal

Het project Groenvisie is in 2019 afgerond. Voor dit project was incidenteel budget beschikbaar in 2018 en 2019.

37

voordeel