Programma overzicht

Primair onderwijs

Doelstelling

Wij realiseren samen met het onderwijs een toereikend zorgaanbod in de school. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet.
Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zullen hier de komende jaren extra op inzetten.

Resultaten

 1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen.
 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind.
 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand.
 5. Realiseren van een vastgesteld programma rondom IKC-vorming en de verdere uitrol in samenwerking met de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang).
 6. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties.

Prestaties in 2020

 1. Onderwijs en jeugdhulp worden op elkaar afgestemd. Zorgverlening en onderwijshuisvesting worden dichter naar elkaar toegebracht en waar mogelijk geïntegreerd (IKEC).
 2. Het realiseren van een vastgesteld programma rondom IKC-vorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam.
 3. Het uitvoering geven aan de regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: de inrichting van het regionale onderwijsaanbod, aansluiting bij 21 Century Skills (een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving) en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en onderwijsprofessionals.
 4. Het opnieuw vormgeven van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2020-2021 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.
 5. In samenwerking met het onderwijs wordt een uitbreiding van de inspanningen ter bestrijding van onderwijsachterstanden gerealiseerd. Daarnaast wordt het monitoren van de onderwijs- en taalachterstanden ontwikkeld zodat er een indicator beschikbaar komt voor verdere monitoring van de effecten van deze inspanningen.
 6. Het komen tot resultaatafspraken met het onderwijs over het onderwijsachterstandenbeleid.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Primair onderwijs

-377

-445

-380

0

-380

-358

-358

-358

Totaal saldo van baten en lasten

-377

-445

-380

-380

-358

-358

-358

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-30

nadeel

Voor inrichting van broedplaatsen voor de ontwikkeling  van Integraal Kind Centra (IKC) in Hoorn is voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het budget voor 2019 is hoger dan in 2020.

45

voordeel

Voor stedenbouwkundig onderzoek naar de locaties IKC binnenstad is in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO (deze onttrekking is abusievelijk geraamd op beleidsveld 4.4).

28

neutraal

Voor inhuur- en advieskosten IKC en IKEC is in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld.

21

voordeel