Programma overzicht

Voortgezet onderwijs

Doelstelling

Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet.

Resultaten

  1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen.
  2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Prestaties in 2020

Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn:

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Voortgezet onderwijs

-133

-134

-134

0

-134

-134

-134

-134

Totaal saldo van baten en lasten

-133

-134

-134

-134

-134

-134

-134

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Er zijn binnen dit beleidsveld geen grote verschillen tussen de Begroting 2020 en de Begroting 2019.