Programma overzicht

Onderwijshuisvesting

Doelstelling

Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.

Resultaten

 1. Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan.
 2. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn.
 3. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040.
 4. Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte.
 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.

Prestaties in 2020

 1. Integraal Kind- en Expertisecentrum:
 • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2022;
 • Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2021;
 • Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2023;
 • Voorbereiding nieuwbouw IKC Risdam Noord, ingebruikname gepland in 2024.
 1. Voor alle kinderen is dichtbij een onderwijsvoorziening aanwezig. Om deze doelstelling te behouden met een krimpend leerlingaantal is sturing op locaties noodzakelijk. Opstellen van een strategische kaart met alle huidige voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen.
 2. In 2019 is een 0 meting uitgevoerd met betrekking tot energieneutrale scholen. In 2020 stellen we een routekaart op waarin is opgenomen welke stappen en financiële middelen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken.
 3. Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.
 4. Het opstellen van een toekomstig geografisch dekkingsplan onderwijs (PO & VO).
 5. Monitoren van de kindbeleving en binnenklimaat van alle scholen in Hoorn.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Verduurzaming energieprestatieniveau

ABC

Monitoren

-

Monitoring van de huidige staat van de gebouwen. Doelstelling om te komen tot energieneutraal.

(B)ENG

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Onderwijshuisvesting

-5.624

-5.658

-6.591

769

-5.821

-5.726

-5.655

-5.610

Totaal saldo van baten en lasten

-5.624

-5.658

-6.591

769

-5.821

-5.726

-5.655

-5.610

Toevoegingen reserves

0

0

-200

-302

-409

-474

Onttrekkingen reserves

331

464

583

580

574

573

Resultaat

-5.293

-5.193

-5.438

-5.448

-5.490

-5.511

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Verklaring verschil

Bedrag

Hogere kapitaallasten door investeringen die in 2019 worden uitgevoerd. Een van de investeringen is de bouw van obs Socrates bij MFA de Kreek. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt door een onttrekking aan de reserve welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder.

-218
9

neutraal
voordeel

In 2020 is de nieuwbouw van de Socrates in gebruik genomen. Dit leidt tot hogere exploitatielasten van MFA De Kreek.

-165

nadeel

Hogere inkomsten van de schoolbesturen door uitbreiding in Bangert en Oosterpolder

27

voordeel

De Socrates verhuist in 2020 naar de nieuwe locatie bij MFA De Kreek. De ruimte die door de verhuizing ontstaat in de Vierhoek kan daardoor verhuurd worden aan derden. In de begroting 2020 wordt rekening gehouden met deze inkomsten.

107

voordeel

Door tijdelijke uitbreiding van lokalen bij MFA De Vierhoek waren de exploitatielasten in 2019 hoger. Deze hogere kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO.

49
10

neutraal
voordeel

De huisvestingsvergoeding aan het voortgezet onderwijs neemt toe in 2020 door vestiging van de Ida Gerhardt Academie in Hoorn.

-30

nadeel

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. Deze kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO.

33

neutraal

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het inmeten van 25 schoolgebouwen en voor een maatwerk advies van 8 schoolgebouwen (monitoring verduurzaming onderwijsgebouwen). Deze kosten werden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO.

38

neutraal

Voor stedenbouwkundig onderzoek naar de locaties IKC binnenstad is in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO/(V)SO. Het budget voor uitvoering is geraamd op beleidsveld 4.1, de onttrekking aan de reserve is abusievelijk gekoppeld aan dit beleidsveld. Er ontstaat daarom op dit beleidsveld een nadeel op de mutaties reserves.

-28

neutraal