Programma overzicht

Economische zaken en arbeidsmarktbeleid

Doelstelling

Hoorn is een economisch sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio. Door het benutten van de economische kansen in brede zin is alles er op gericht zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt is cruciaal. Samen werken aan een stad waar talentontwikkeling, het binden van mensen en het perspectief aanwezig is voor een mooie loopbaan. Daarmee ontstaat een verbeterde match tussen de veranderende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn daarin optimaal gefaciliteerd.
De gemeente:

 • investeert actief in de relatie met ondernemers, geeft ruimte en stimuleert ze om te groeien en te innoveren;
 • benut economische kansen en sociaal ondernemerschap om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen;
 • werkt samen met onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijven aan ontwikkeling van talent, bindt en biedt perspectief op een mooie loopbaan;
 • werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden.

Resultaten

 1. Activiteiten zijn tot stand gebracht door actieve participatie van ondernemers en het onderwijs en dragen bij aan de versterking van het ondernemersklimaat en een betere verbinding met de arbeidsmarkt.
 2. (Boven) regionale samenwerking die bijdraagt aan een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie:
 • de Regionale Arbeidsmarktagenda (RPANHN);
 • de ambities van het Pact van Westfriesland 7.1;
 • voortzetten van de Regionale Economische Agenda, binnen het uitvoeringsprogramma Ondernemen en Economie;
 • jaarplan Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Prestaties in 2020

 1. De uitvoering van het Programma Arbeidsmarkt Hoorn en het Economische Programma Hoorn vindt in samenhang plaats.
 2. Vanuit de ambitie meer stad te willen worden. Participeren in initiatieven om nieuwe MBO- en HBO-opleidingen aan te trekken, zoals een Zorg-academy en een Techniek-pact.
 3. Samen met ondernemers invulling geven aan nieuwe financieringssystematiek Lokaal Ondernemers Fonds.
 4. Bevorderen sociaal ondernemerschap.
 5. Positioneren van Hoorn en Westfriesland als aantrekkelijke regio om te wonen, te ondernemen en te werken.
 6. Ondersteunen van bedrijven en ondernemers bij het "Leven lang ontwikkelen" van hun medewerkers.
 7. Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 is vastgesteld en in uitvoering gebracht.
 8. Het faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen (functiemenging).

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Economische zaken

-1.585

-1.428

-1.742

219

-1.523

-1.523

-1.508

-1.508

Totaal saldo van baten en lasten

-1.585

-1.428

-1.742

219

-1.523

-1.523

-1.508

-1.508

Toevoegingen reserves

-30

-30

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

121

39

0

0

0

0

Resultaat

-1.493

-1.419

-1.523

-1.523

-1.508

-1.508

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-170

neutraal

Het budget voor uitvoering van de Regionaal Economische Agenda (REA) is in 2019 hoger. Dit komt doordat de gemeenteraad bij de Jaarrekening 2018 heeft besloten om het niet bestede budget 2018 over te hevelen naar 2019. Dit geldt ook voor de bijdrage van de regiogemeenten. Per saldo resteert een verschil van 94.000 euro, dit was het Hoornse aandeel in de REA.

94

voordeel

Het bedrag aan geraamde inkomsten uit reclamebelasting is aangepast op basis van de werkelijke opbrengsten, zie beleidsveld 0.4 financiering en algemene lasten en baten. Deze hogere opbrengst leidt tot een hogere storting in het Lokaal Ondernemingsfonds (hogere storting in de voorziening reclamebelasting).

-104

neutraal

Voor de implementatie van de visie 'Economische Zaken' is in 2019 incidenteel budget beschikbaar gesteld.

40

voordeel

In 2019 is incidenteel een extra werkbudget Economische zaken beschikbaar gesteld. Hierdoor kon het activiteitenplan 2019 worden uitgevoerd.

35

voordeel

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het ophangen van bloemenmanden in de (winkel)straten van de binnenstad aan de Oudhollandse lichtmasten.

24

voordeel

In 2018 is een overbruggingskrediet verstrekt aan de LOF via een extra storting aan de voorziening reclamebelasting, ten laste van de algemene reserve. Dit bedrag wordt in twee delen (2018 en 2019) teruggestort aan de gemeente.

-30

neutraal