Programma overzicht

Wegen, straten en pleinen

Doelstelling

Om meer stad te worden willen wij onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten we ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief, intensieve laagbouw en appartementen. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte is een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. Dit is een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook kindvriendelijk en zonder ongewenste hindernissen, goed toegankelijk en goed verlicht. Wij besteden speciale aandacht aan de verkeersveiligheid in alle seizoenen, waaronder een goed strooibeleid.

Resultaten

Wegen
Een goed functionerend wegennet, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten.

  1. Jaarlijkse weg inspectie van alle wegen in Hoorn.
  2. Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementen.
  3. Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2020 zijn dit gedeelten van de Westerblokker, de Opgang en de Willemsweg.
  4. Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2020 zijn dit de fietspaden aan de Middelweg.
  5. In het opstellen van de jaarlijkse plannen en uitvoering van werkzaamheden vindt afstemming plaats met de wijk- en gebiedsprogramma's.

Civiele kunstwerken
Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten.

Kwaliteitsplan openbare ruimte
Naast de vastgestelde Groenvisie (zie hoofdstukken 5 en Projecten) wordt een kwaliteitsplan openbare ruimte opgesteld.

Openbare verlichting
Oud-Hollandse LED-verlichting in de binnenstad.

Prestaties in 2020

Wegen
Jaarlijkse inspectie van alle wegen in Hoorn. Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementenverharding. Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2019 is het project Protonweg uitgevoerd en is een bijdrage geleverd aan het project Koperslager. De oorspronkelijke projecten uit 2019 worden i.v.m. andere prioriteiten en het vervangen van de Turborotonde doorgeschoven naar 2020. Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2019 zijn reconstructies uitgevoerd aan de fietspaden Geldelozeweg, Tortelduif, De Wieken, Boonganger en Holenweg. Het oorspronkelijke project Middelweg wordt i.v.m. andere prioriteiten doorgeschoven naar 2020.

Civiele kunstwerken
Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer- en onderhoudsplannen. Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers. Uitvoeren vervangingsinvesteringen volgens beheer en onderhoudsplannen.

Openbare verlichting
Aanbrengen oud-Hollandse LED-verlichting in de binnenstad.
Aanbrengen LED-verlichting in deel Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. In 2020 wordt de rest van Hoorn-Noord/Venenlaankwartier voorzien van LED-verlichting.
Opstellen van een kwaliteitsplan openbare ruimte en maatregelen uitvoeren.

Gladheidsbestrijding
Een goed strooibeleid tijdens winterse omstandigheden.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Onderhoudsniveau verharding

basis

basis

2

Wegen met restlevensduur < 5 jaar vervangen

< 30

< 30

32 wegen hebben de status "einde levensduur". In 2018 zijn hier drie wegen van vervangen. In 2019 is er 1 weg vervangen en zijn vier wegen in voorbereiding om vervangen te worden. De wegen die in voorbereiding zijn, kunnen niet uitgevoerd worden, omdat deze momenteel dienen als omleidingsroute voor verkeer, vanwege het vervangen van de turborotonde.

3

Asfalt fietspaden met veel boomwortelschade vervangen of ombouwen naar beton

< 21

< 21

In 2019 zijn vijf fietspaden uitgevoerd.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Wegen, straten en pleinen

-6.933

-6.929

-8.364

979

-7.385

-7.396

-7.360

-7.351

Totaal saldo van baten en lasten

-6.933

-6.929

-8.364

979

-7.385

-7.396

-7.360

-7.351

Toevoegingen reserves

-1.757

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

2.050

741

308

307

306

304

Resultaat

-6.640

-6.188

-7.077

-7.090

-7.054

-7.046

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

-243

neutraal

Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 worden uitgevoerd.

-577

nadeel

De kosten voor tractie worden deels toegerekend aan andere beleidsvelden. Door een wijziging van deze toerekening worden de kosten voor tractie op dit beleidsveld lager en op de beleidsvelden 5.3 Sport en recreatie, 5.5 Groen en 7.3 Riolering en afval.

120

neutraal

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen in 2019 is besloten om het saldo in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het onderdeel civiele kunstwerken te storten in de voorziening onderhoud civiele kunstwerken.

272

neutraal

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen in 2019 is besloten om het saldo in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het onderdeel wegen te storten in de reserve incidentele bestemmingen. Hierdoor ontstaat er een nadeel op de mutaties reserves ten opzichte van 2019.

-231

neutraal