Programma overzicht

Verkeer en vervoer

Doelstelling

Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid (waaronder vergrijzing) en ‘meer stad worden’.
Er komt een nieuw Masterplan Mobiliteit & Hoofdinfrastructuur, waarin de hoofdkeuzes voor de verschillende vervoerswijzen opgenomen zijn. Het plan is daarmee ook vooral een visie op de mobiliteit in de stad waarbij de visie op de fiets en de verkeerscirculatie in de (binnen)stad een speciale plek krijgen. In verschillende gebieden van de stad zijn specifieke keuzes te maken voor de bereikbaarheid, zoals prioritering van fiets en voetganger in een nieuw woongebied.
Een verdere uitwerking van deelonderwerpen zoals fiets- en verkeerscirculatie binnenstad vindt plaats in vervolgrapportages.
Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Wandelaars en fietsers, maar zeker ook mensen die minder mobiel zijn. Wij werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met buggy's en kinderwagens.
We zetten ons samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Holland boven Amsterdam in voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water. Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio.

Resultaten

Goede doorstroming, een bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad.

 1. Vaststellen startdocument nieuw Masterplan Mobiliteit & Hoofdinfrastructuur.
 2. Realisatie omvorming turborotonde.
 3. Realisatie eerste tranche projecten uit Fietsnota 'Fietsend verder in 2020'.
 4. Vaststellen uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad.
 5. Vaststellen beleidsplan verkeersuitvoeringszaken zoals uitritten, oversteekplaatsen, parkeren grote voertuigen.
 6. Vaststellen uitvoeringsplan laadpalen.
 7. Afronding ophogen bushaltes.

Prestaties in 2020

 1. Opstellen van een nieuw Masterplan Mobiliteit & Hoofdinfrastructuur, inclusief een visie op fietsen.
 2. Input ontwikkeling gebiedsontwikkelingen zoals Poort van Hoorn, stadsstrand, wijkvisies en stedelijke projecten.
 3. Deelnemen aan de lobby A23, van Alkmaar naar Zwolle.
 4. Deelnemen aan de opstelling van het OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland.
 5. Deelnemen aan de opstelling van mobiliteitsbeleid voor Holland boven Amsterdam.
 6. Opstellen van een beleidsplan verkeersuitvoeringszaken zoals uitritten, oversteekplaatsen, parkeren grote voertuigen en laadpalen.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Verkeer en vervoer

-1.042

-994

-1.314

7

-1.307

-1.279

-1.276

-1.274

Totaal saldo van baten en lasten

-1.042

-994

-1.314

7

-1.307

-1.279

-1.276

-1.274

Toevoegingen reserves

-5

-5

-5

-5

-5

-5

Onttrekkingen reserves

132

134

447

495

492

490

Resultaat

-916

-866

-865

-789

-788

-789

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Hogere kapitaallasten vanaf 2020 door investeringen die in 2019 worden uitgevoerd. De grootste investering is het oplossen van de knelpunten van de turborotonde. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve Poort van Hoorn.

-316
-9

neutraal
nadeel

Om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 'fietsnota fietsend verder naar 2020' heeft de gemeenteraad voor 2019 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld en voor 2020 een bedrag van 75.000 euro.

25

voordeel