Programma overzicht

Parkeren

Doelstelling

Belangrijke uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn de “Integrale visie voor de binnenstad” en de Poort van Hoorn. Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren zoals deelauto’s en mobiliteitshubs bieden nieuwe kansen. De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om een voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte.
Om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan, reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden. Hiervoor stellen we een Integraal Parkeerkader op. Deze bestaat uit 3 delen. Deel 1 (startdocument) en deel 2 (parkeervisie Poort van Hoorn en binnenstad) zijn vastgesteld in 2019. In deel 2 is doelgroepenbeleid en tarifering opgenomen. Deel 3 wordt in 2020 vastgesteld.
Een goede uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid is essentieel. We streven naar sturen van vraag en aanbod van voldoende parkeervoorzieningen, in goede harmonie met de functie(s) van het gebied. De uitvoering wordt zo efficiënt en duurzaam mogelijk ingericht.

Resultaten

  1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers.
  2. Hogere betalingsgraad.

Prestaties in 2020

  1. In het 1e kwartaal 2020 wordt het laatste (derde) deel van het Integraal Parkeerkader ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
  2. Starten met digitaal handhaven om de betalingsgraad te verhogen.
  3. Evaluatie van het nieuwe parkeerregime bij ijsbaan De Westfries.
  4. Dynamisch parkeerverwijssysteem.
  5. Plan van aanpak voor aanbesteding van het beheer van de garages (vanwege aflopen van het bestaande contract en beleidskeuzes Integraal Parkeerkader).

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Straatparkeren: aantal parkeerplaatsen betaald parkeren

2.695 (zomer) of 2.710 (winter)

2.695

Het Kerkplein kent een variatie in zomer- en winter capaciteit.

2

Straatparkeren: aantal vergunninghoudersparkeerplaatsen

2.637

2.637

3

Straatparkeren: aantal gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen

80

75

4

Garage parkeren: aantal parkeerplaatsen achteraf betalen

340

340

5

Vergunningen: aantal bewonersvergunningen

2.833

2.895

De streefwaarde kent een afhankelijkheid van eventuele wijzigingen binnen de beleidskaders.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Parkeren

2.292

2.257

-1.861

4.262

2.400

1.775

1.776

1.789

Totaal saldo van baten en lasten

2.292

2.257

-1.861

4.262

2.400

1.775

1.776

1.789

Toevoegingen reserves

-2.293

-2.242

-2.419

-1.795

-1.795

-1.808

Onttrekkingen reserves

88

172

189

189

189

189

Resultaat

88

188

170

170

170

170

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Het saldo van het product parkeren wordt verrekend met de reserve parkeren en infrastructuur. De kapitaallasten van het product Parkeergarage Poort van Hoorn met de reserve Poort van Hoorn. De verschillen op dit beleidsveld zijn daardoor budgettair neutraal.

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

100

neutraal

Hogere kapitaallasten door investeringen die in 2019 zijn uitgevoerd.

-95

neutraal

Door een prijsstijging van parkeervergunningen en de invoering van digitale handhaving nemen de opbrengsten toe in 2020.

141

neutraal