Overzicht programma's

Omgevingswet

Doelstelling

Met ingang van 1 januari 2021 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt 26 wetten van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur tot één nieuwe wet. In 2021 wordt een Omgevingsvisie voor de hele gemeente opgesteld en voor minimaal twee door de raad benoemde gebieden een omgevingsplan vastgesteld. De voorbereidingen hiervoor starten in 2020.
Per 1 januari 2021 is het hele systeem van vergunningverlening opnieuw ingericht zodat bewoners en bedrijven op een makkelijke en snelle manier helderheid krijgen over hun vergunning. We gaan hiervoor o.a. een Omgevingstafel implementeren.
De Omgevingswet vraagt op verschillende punten een andere rol van de organisatie, het college en de gemeenteraad. De ontwikkeling van deze rollen pakken we in 2020 met elkaar op.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Om op 1-1-2021 gereed te zijn voor vergunningverlening volgens de Omgevingswet worden diverse werkprocessen aangepast, zodat binnen acht weken ingewikkelde vergunningaanvragen kunnen worden afgehandeld.
  • De eisen rondom vergunningverlening gaan we versimpelen. Hiervoor wordt het ruimtelijk beleid aangepast, onder meer voor eenvoudige bouwaanvragen.
  • Er worden cursussen en games ontwikkeld voor medewerkers en de gemeenteraad.
  • Diverse digitale systemen worden omgebouwd, zodat zij voldoen aan de standaard die de wet stelt en de dienstverlening verbetert.
  • Er worden (minimaal) twee pilots met het opstellen van omgevingsplannen gehouden.
  • De omgevingstafel en de bijbehorende organisatie worden ingericht.
  • Er wordt een aantal experimenten georganiseerd voor onder meer participatie en de Omgevingstafel.
  • De geïmplementeerde app voor versnelde vergunningverlening wordt geëvalueerd.
  • De (regionale) Omgevingsvisie wordt voorbereid.