Programma overzicht

Veiligheidsambitie

Doelstelling

Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken halen we uit de anonimiteit en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Verbetering van de veiligheid in de Kersenboogerd is geborgd in het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Veiligheid is een vast aandachtspunt bij stadsontwikkeling en stadsvernieuwing.
Personen en groepen die voor onveiligheid zorgen, willen we nog eerder in beeld hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de jongeren. We verbeteren vroegsignalering met onze belangrijkste partners (zoals scholen, Intermaris en Netwerk). We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken. De persoonsgerichte aanpak (Top X) is succesvol en zetten we voort. Zorg en veiligheid komen verder bij elkaar in de aanpak.
Met onze partners hebben we afspraken vastgelegd in convenanten (zoals convenant Veilige School, Horecaconvenant en convenant Woonfraude met Intermaris).
In de aanpak van ondermijning richten we ons ook op woon- en adresfraude. We trekken daarbij samen op met Intermaris en WerkSaam. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, bedrijven en instellingen.
We blijven investeren in de verdere professionalisering van team Toezicht en Handhaving.

Resultaten

 1. De sluitende aanpak van woon/adresfraude met onze partners is georganiseerd.
 2. Totale groep personen 'persoonsgerichte aanpak' (Top X) is in kaart gebracht.
 3. Investeringen voor de totale persoonsgerichte aanpak (Top X) zijn inzichtelijk.
 4. Zicht op aard en omvang seksuele uitbuiting. Aanpak is georganiseerd.
 5. Beleidsrelaties in kaart gebracht om de oorzaken van onveiligheid aan te pakken (personen en gebieden).
 6. Handhavingsprioriteiten en capaciteit zijn op elkaar afgestemd.
 7. Afspraken met onze partners zijn vastgelegd in convenanten.

Prestaties in 2020

 1. We geven uitvoering aan de convenanten met onze partners (zoals Intermaris en WerkSaam) met afspraken om gezamenlijk op te treden tegen woon- en adresfraude.
 2. We gaan in gesprek met Horeca Nederland over het afsluiten van een horecaconvenant.
 3. De Persoonsgerichte Aanpak jong volwassenen (Top X) is geëvalueerd en doorontwikkeld. Tien jong volwassenen worden intensief begeleid en aangepakt. We zijn gestart met het in kaart brengen van minderjarigen die voor deze aanpak in aanmerking komen. De financiële investeringen voor deze aanpak nemen we op in de kadernota.
 4. We brengen met de partners nieuwe signalen van seksuele uitbuiting in kaart. Het netwerk van relevante partners groeit. De aanpak van de plegers wordt besproken in de Hoornse gezagsdriehoek. De slachtoffers zitten in hulpverlening.
 5. Veiligheid heeft een sterke relatie met gebiedsontwikkeling en het zorgdomein.
 6. Onze toezichthouders zijn uitgerust met bodycams en handboeien en zijn zichtbaar aanwezig op die plekken in de stad waar zij nodig zijn. Er wordt veel ingezet op het tegengaan en voorkomen van (jeugd)overlast (Kersenboogerd, Waterfront, evenementen, etc.). Dit doen wij samen met onze veiligheidspartners zoals politie en Stichting Netwerk.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

 Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en VVE door GGD Hollands Noorden

%

100

-

Jaarlijkse onderzoeken GGD Hollands Noorden

2

Toezicht op gastouderopvang

%

5

-

3

Opvolging handhavingsadviezen door GGD Hollands Noorden

%

100

-

4

Quickscan onder gastouders

%

100

-

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Veiligheidsambitie

-2.121

-2.607

-2.343

204

-2.139

-2.138

-2.123

-2.117

Totaal saldo van baten en lasten

-2.121

-2.607

-2.343

204

-2.139

-2.138

-2.123

-2.117

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

22

0

0

0

0

0

Resultaat

-2.099

-2.607

-2.139

-2.138

-2.123

-2.117

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Verklaring verschil

Bedrag

Hogere kapitaallasten.

-36

nadeel

In 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor voorbereiding op de Omgevingswet.

350

voordeel

In 2019 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het werkproces ondermijning woon- en adresfraude.

100

voordeel

Het project 'In Control of Alcohol en Drugs' loopt tot en met 2019.

19

voordeel

De uitvoering van de werkzaamheden voor het Programma Bureau Integrale Veiligheid op NHN niveau wordt anders georganiseerd. Hierdoor vervalt de bijdrage aan het Programma Bureau Integrale Veiligheid vanaf 2020.

20

voordeel