Programma overzicht

Relatie inwoners en bestuur

Doelstelling

In Hoorn wonen ontzettend veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis kunnen inbrengen. We gaan actief de stad in en werken samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan plannen en beleid. Vooral bij de grote maatschappelijke opgaven is het belangrijk dat inwoners meedoen in het vormgeven van de toekomst van hun stad. Wij geven initiatieven de ruimte en helpen initiatiefnemers waar mogelijk om hun plannen mogelijk te maken.

Resultaten

  1. Versterking van de verbinding van de gemeente met inwoners en samenleving.
  2. Bestuurlijke vernieuwing en uitwerking procesakkoord via de Bestuursagenda: een aantal grote maatschappelijke opgaves wordt samen met de stad uitgewerkt.
  3. Stimuleren en makkelijker maken van het nemen van initiatief door inwoners en ondernemers.

Prestaties in 2020

  1. De raad maakt elke derde week in de vergaderkalender vrij om meer verbinding te leggen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. We organiseren een initiatievenmarkt om ideeën op te halen uit de stad.
  2. In ieder geval twee grote maatschappelijke opgaves opstarten vanuit de raad en het college samen, waarbij er verbinding is tussen  inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. De gezamenlijke werkgroep Bestuurlijke vernieuwing coördineert de activiteiten. Een raadswerkgroep werkt een communicatievisie voor de raad uit, passend bij de ambitie van bestuurlijke vernieuwing.
  3. Doorgroeien van de stadscommunity 'Voor een mooie stad' en het Hoorns Initiatievenplatform (HIP). Deze platforms actief verbinden met grote maatschappelijke opgaves en programma’s en wijkplannen. Ondersteunen initiatieven uit de stad om 75 jaar vrijheid te vieren.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Relatie inwoners en bestuur

-3.300

-3.480

-3.605

0

-3.605

-3.561

-3.562

-3.576

Totaal saldo van baten en lasten

-3.300

-3.480

-3.605

-3.605

-3.561

-3.562

-3.576

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

412

61

45

0

0

14

Resultaat

-2.888

-3.419

-3.560

-3.561

-3.562

-3.562

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit decao en veranderingen in de formatie.

-258

neutraal

Het project 'Voor een mooie stad (VEMS)' is begonnen in 2018 en loopt door in 2019 via de reserve incidentele bestemmingen. Daarnaast is in 2019 extra budget beschikbaar gesteld voor innovatie binnen de gemeente in de combinatie van Stadskracht, data & technologie, dienstverlening en bestuurlijke vernieuwing.

61
100

neutraal
voordeel

In 2020 is meer bijgestort aan het ABP voor het APPA pensioen oud-wethouders. Verrekening van de uitgaven vindt plaats met de algemene reserve.

-45

neutraal