Programma overzicht

Publieke dienstverlening

Doelstelling

We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties kijken we wat nodig is en waar het beter kan.

Resultaten

  1. Wij werken toe naar een minimale waardering van het cijfer 8 voor klanttevredenheid op klantcontact en afhandeling van producten en diensten.
  2. Iedere medewerker is een bewuste dienstverlener en zorgt voor een goede en tijdige communicatie met onze inwoners en ondernemers.
  3. Goede begeleiding van initiatiefnemers.
  4. Verbetering van  de digitale interactie met onze inwoners en bedrijven.

Prestaties in 2020

  1. Continue verbeteringen toepassen naar aanleiding van de resultaten van de klanttevredenheidsmetingen. Op basis van de feedback passen we minimaal 5 dienstverleningsprocessen aan. Onze uitingen (mondeling en schriftelijk) zijn Helder Hoorns, oftewel in eenvoudig Nederlands.
  2. Op basis van de visie op dienstverlening voeren we een communicatiecampagne uit in de organisatie om de bewustwording bij medewerkers te versterken.
  3. Voor initiatieven en ideeën vanuit de stad maken we een duidelijke ingang en werkwijze.
  4. Experimenteren met het inrichten van een chatfunctie als communicatiemiddel met de gemeente.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Publieke dienstverlening

-909

-1.351

-1.731

757

-974

-1.138

-1.168

-1.223

Totaal saldo van baten en lasten

-909

-1.351

-1.731

757

-974

-1.138

-1.168

-1.223

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

70

63

0

0

0

0

Resultaat

-839

-1.288

-974

-1.138

-1.168

-1.223

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

153

neutraal

In 2019 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het organiseren van de Europese Parlementsverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen.

252

voordeel

Niet bestede middelen 2018 voor het project Dienstverlening zijn via de reserve nader te bestemmen rekeningresultaat doorgeschoven naar 2019.

63

neutraal

De wijziging in 2014 van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van vijf naar tien jaar leidt voor de jaren 2019 - 2023 (vijf jaar) tot een daling van de legesopbrengsten, en daarmee samenhangend een daling in de legesafdrachten aan het Rijk. Per saldo een nadeel.

-32

nadeel

Bij de 'rijbewijscyclus' neemt het aantal documenten 2020 ten opzichte van 2019 eveneens af. Dit leidt tot een daling van de legesopbrengsten, en daarmee samenhangend een daling in de legesafdrachten aan het Rijk. Per saldo een nadeel.

-31

nadeel