Programma overzicht

Bestuurlijke samenwerking

Doelstelling

Hoorn is een sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio. Met het Pact van Westfriesland 7.1 is een stevige ambitie vastgesteld. Op de diverse thema’s (wonen en leefbaarheid; zorg en sociaal domein; energietransitie en klimaatadaptatie; vrije tijd; onderwijs en arbeidsmarkt; ondernemen en economie) wordt gewerkt aan de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities. Met als resultaat dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s behoort waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. Nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijs-, zorg- en maatschappelijke instellingen is belangrijk om deze ambitie te realiseren. Daar waar nodig zoeken we de samenwerking binnen grotere netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord om onze ambities te realiseren. Samen weet je meer en kom je verder, dát is ons uitgangspunt.

Resultaten

  1. De maatschappelijke opgaven en ambities vanuit het Pact van Westfriesland 7.1 zijn uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma (vastgesteld door de raden) en er is gestart met de uitvoering.
  2. Een effectieve politiek-bestuurlijke en maatschappelijke samenwerking binnen Westfriesland en andere samenwerkingsverbanden.
  3. Het gastheerschap van het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hiermee zetten we onze regio op de kaart, we laten zien hoe mooi Westfriesland is en hoe wij dagelijks samenwerken aan de maatschappelijke opgaven en ambities.
  4. Effectieve lobby en het inzetten van de relevante netwerken om de maatschappelijke opgaven en ambities te realiseren.

Prestaties in 2020

  1. Concreet uitvoeringsprogramma met het Pact van Westfriesland 7.1 als basis. Dit uitvoeringsprogramma wordt door de Westfriese raden vastgesteld. Er wordt gestart met de uitvoering en op de regionale raadsledenbijeenkomsten worden de raden hierbij betrokken.
  2. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats, waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 centraal staan. In 2020 worden deze bijeenkomsten doorontwikkeld.
  3. Gastheerschap van het meest verrassende VNG-congres met voldoende ruimte voor het verhaal van Westfriesland op een kwalitatief goed niveau.
  4. Belangenbehartiging in Haarlem, Den Haag en Brussel waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities centraal staan. In ieder geval zetten wij in  op wonen, bereikbaarheid en toerisme. Belangrijk is  de kansen van Hoorn als woonstad (verstedelijking) en de regio Westfriesland als toeristisch aantrekkelijke regio optimaal te benutten.

Overzicht lasten en baten

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Bestuurlijke samenwerking

-75

-185

-343

256

-87

-87

-87

-87

Totaal saldo van baten en lasten

-75

-185

-343

256

-87

-87

-87

-87

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

2

15

0

0

0

0

Resultaat

-73

-170

-87

-87

-87

-87

 

Verklaring grote verschillen B2020 en B2019

Bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Verklaring verschil

Bedrag

Inzet personeel. Ieder jaar beoordelen de teams het inzetten van personeel per beleidsveld. Dat leidt vaak tot verschuivingen tussen beleidsvelden, maar geeft inzicht in de personele kosten voor dat beleidsveld voor het jaar. De totale personeelskosten voor de organisatie wijzigen niet, behalve voor de ontwikkelingen uit de cao en veranderingen in de formatie.

25

neutraal

Voor het Pact van Westfriesland 7.1 (zeven gemeenten, één visie) is in 2019 structureel 73.000 euro beschikbaar gesteld. In 2019 is dit budget ingezet voor organisatiekosten en externe inhuur. Vanaf 2020 wordt dit budget ingezet voor structurele capaciteit en wordt het budget niet meer direct op dit beleidsveld geraamd.

73

neutraal

De kosten voor de millenniumcampagne werden tot en met 2019 gedekt uit de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid.

-15

nadeel