Programma overzicht

Duurzaamheid en milieu

Hoofddoelstelling

Duurzaamheid
Wij investeren in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. Het doel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Wij willen het goede voorbeeld geven en rollen de groene loper uit voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met duurzame plannen die bijdragen aan dit doel.

Begraven
Wij bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden.

Riolering en afval
Wij zorgen voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen.

Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
Wij willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur.

Beleidsvelden

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Duurzaamheid en milieu

-1.786

-2.376

-1.667

0

-1.667

-1.646

-1.605

-1.585

Riolering en afval

2.251

2.240

-13.451

15.837

2.386

2.523

2.652

2.747

Begraafplaatsen

-84

-51

-337

275

-62

-62

-62

-54

Totaal saldo van baten en lasten

381

-186

-15.455

16.112

656

815

985

1.108

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

358

1.227

0

0

0

0

Resultaat

452

667

555

589

642

687

 

Verbonden partijen

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord