Programma overzicht

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Hoofddoelstelling

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.
De ambities hierbij zijn:

  • snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij;
  • professioneel handelen van de hulpverleners.

Beleidsvelden

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Participatie

-6.405

-8.377

-33.096

24.574

-8.522

-8.522

-8.522

-8.522

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

-46.954

-53.447

-59.422

4.294

-55.128

-54.802

-54.829

-54.641

Jeugd(hulp)

-18.901

-17.453

-18.852

408

-18.444

-18.430

-16.799

-16.959

Totaal saldo van baten en lasten

-72.260

-79.276

-111.370

29.276

-82.095

-81.754

-80.151

-80.122

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

4.578

722

455

454

454

90

Resultaat

-69.930

-78.555

-81.640

-81.300

-79.697

-80.032

 

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden

WerkSaam Westfriesland