Programma overzicht

Cultuur en recreatie

Hoofddoelstelling

Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Hierop is in 2019 ingespeeld door het Jaar van de Gouden Eeuw. Dit zijn allemaal elementen om bezoekers te trekken. Samen met onze partners maken we de stad nog meer beleefbaar en promoten wij ons als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken.
Met het ondersteunen en faciliteren van culturele evenementen, kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van De Linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen.
Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zorgt sport voor verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren.
Wij vinden het belangrijk een speelstad te zijn en leggen een extra accent op natuurlijk spelen. De aantrekkelijk speelplaatsen zijn afgestemd op de behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen.
We hechten groot belang aan ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom gaan wij dat extra stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, verbinding tussen scholen en sportverenigingen.
Wij willen onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten wij ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief. Vanzelfsprekend hoort daar ook een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte bij.

Beleidsvelden

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Kunst en cultuur

-6.728

-7.231

-8.450

1.506

-6.944

-6.667

-6.655

-6.642

Cultureel erfgoed

-1.363

-1.422

-3.189

1.977

-1.212

-1.163

-1.154

-1.150

Sport en recreatie

-6.032

-6.227

-8.610

2.653

-5.957

-5.847

-5.719

-5.666

Groen

-3.559

-3.457

-3.627

28

-3.600

-3.600

-3.587

-3.587

Totaal saldo van baten en lasten

-17.682

-18.338

-23.875

6.163

-17.713

-17.276

-17.115

-17.046

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

1.231

1.859

409

400

396

395

Resultaat

-16.996

-16.622

-17.410

-16.982

-16.827

-16.758

 

Verbonden partijen

Recreatieschap Westfriesland

Westfries Archief
Archeologie Westfriese gemeenten