Programma overzicht

Onderwijs

Hoofddoelstelling

“Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca).
Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod.

  • Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden.
  • Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere.
  • Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt.
  • Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk.

Ambitie
De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (programma 5, Kunst & Cultuur, Sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in programma 3, Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (programma 3, economische zaken).

Beleidsvelden

4.1 Primair onderwijs
4.3 Voortgezet onderwijs
4.4 Onderwijshuisvesting
4.5 Onderwijszaken
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Primair onderwijs

-377

-445

-380

0

-380

-358

-358

-358

Voortgezet onderwijs

-133

-134

-134

0

-134

-134

-134

-134

Onderwijshuisvesting

-5.624

-5.658

-6.591

769

-5.821

-5.726

-5.655

-5.610

Onderwijszaken

-1.312

-1.289

-6.068

4.891

-1.178

-1.177

-1.180

-1.168

Totaal saldo van baten en lasten

-7.446

-7.526

-13.173

5.660

-7.513

-7.395

-7.327

-7.269

Toevoegingen reserves

-

-

-200

-302

-409

-474

Onttrekkingen reserves

331

464

583

580

574

573

Resultaat

-7.116

-7.061

-7.129

-7.118

-7.161

-7.171

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

Waarde
Begroting
2020

Waarde
Begroting
2019

Toelichting

Bron

1

Zoveel mogelijk onderwijsaanbod in Hoorn

%

Monitoring

-