Programma overzicht

Economische zaken

Hoofddoelstelling

Hoorn is een economisch sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio.
De gemeente:

  • investeert actief in de relatie met ondernemers, geeft ruimte en stimuleert om te groeien en te innoveren;
  • benut economische kansen en sociaal ondernemerschap om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen;
  • werkt aan ontwikkeling van talent, bindt en biedt perspectief op een mooie loopbaan;
  • werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland 7.1.

Beleidsvelden

3.1 Economische zaken
3.2 Toerisme
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 Openbare orde en veiligheid (drank- en horecawet, sluitingstijden);
Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 Cultuur en recreatie (kunst en cultuur, erfgoed en sport);
Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), programma 5 Cultuur en recreatie en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (structuurschets Westfriesland);
Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
Voor dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening;
Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 4 onderwijs en programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het project Duurzaamheid (specifiek pilot project Hoorn 80 Energie positief).

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Economische zaken

-1.585

-1.428

-1.742

219

-1.523

-1.523

-1.508

-1.508

Totaal saldo van baten en lasten

-1.585

-1.428

-1.742

219

-1.523

-1.523

-1.508

-1.508

Toevoegingen reserves

-30

-30

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves

121

39

-

-

-

-

Resultaat

-1.493

-1.419

-1.523

-1.523

-1.508

-1.508