Programma overzicht

Verkeer, vervoer en waterstaat

Hoofddoelstelling

Hoorn wil 'meer stad' worden. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is daarbij van groot belang, juist bij intensiever gebruik van de ruimte. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Bereikbaarheid van de stad en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren ervan. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water.

Beleidsvelden

2.1 Wegen, straten en pleinen
2.2 Verkeer en vervoer
2.3 Parkeren
2.4 Water- en havenbeheer
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur en recreatie. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn. Het project Groenvisie wordt beschreven in beleidsveld 5.5 Groen.

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Wegen, straten en pleinen

-6.933

-6.929

-8.364

979

-7.385

-7.396

-7.360

-7.351

Verkeer en vervoer

-1.042

-994

-1.314

7

-1.307

-1.279

-1.276

-1.274

Parkeren

2.292

2.257

-1.861

4.262

2.400

1.775

1.776

1.789

Water- en havenbeheer

-590

-177

-693

507

-185

-169

-169

-170

Totaal saldo van baten en lasten

-6.273

-5.844

-12.232

5.755

-6.477

-7.069

-7.028

-7.006

Toevoegingen reserves

-4.055

-2.247

-2.425

-1.800

-1.800

-1.813

Onttrekkingen reserves

2.736

1.049

946

992

989

985

Resultaat

-7.591

-7.042

-7.955

-7.876

-7.840

-7.834