Programma overzicht

Openbare orde en veiligheid

Hoofddoelstelling

Hoorn is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Het nog veiliger maken vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en belanghebbenden, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het vieren van de successen. Met de vorige Veiligheidsambitie hebben we de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Met deze aanpak hebben we goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten.
Voor de komende jaren hebben we een stevige ambitie: behouden wat we hebben bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met de goede balans tussen preventie en repressie. We zien een verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur.
We grijpen in bij de oorzaken van deze problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak.

Beleidsvelden

Financieel overzicht programma

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Rekening

Begroting

2018
saldo

2019 saldo

2020 lasten

2020 baten

2020 saldo

2021 saldo

2022 saldo

2023 saldo

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

-4.734

-4.756

-4.784

28

-4.756

-4.755

-4.755

-4.754

Veiligheidsambitie

-2.121

-2.607

-2.343

204

-2.139

-2.138

-2.123

-2.117

Totaal saldo van baten en lasten

-6.855

-7.363

-7.127

232

-6.895

-6.894

-6.878

-6.872

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

22

0

0

0

0

0

Resultaat

-6.833

-7.363

-6.895

-6.894

-6.878

-6.872

 

Verbonden partijen

Veiligheidsregio NHN