Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bij bestuurlijk belang gaat het om een plaats in het bestuur of het hebben van stemrecht. Het financieel belang is dat de gemeente middelen ter beschikking stelt. Bij een faillissement of bij financiële problemen van de verbonden partij is verhaal op de gemeente mogelijk. Een gesubsidieerde instelling is geen verbonden partij.
Bestuursleden van een verbonden partij hebben de plicht zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar hun college of gemeenteraad.
In deze paragraaf staan de partijen waar Hoorn aan verbonden is. Er zijn verschillende vormen: verbonden partijen met een centrumgemeenteconstructie, verbonden partijen met een eigen bestuur en vennootschappen.

Beleidskaders gemeenschappelijke regelingen

Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen
Op 15 februari 2012 heeft de gemeenteraad de "Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen" vastgesteld. Hierin zijn op de schaal van Noord-Holland Noord de financiële uitgangspunten vastgesteld voor Gemeenschappelijke regelingen.

Westfriese 5
In 2010 zijn de 'Westfriese 5' opgesteld. Dit zijn vijf uitgangspunten voor de samenwerking tussen de Westfriese gemeenten. Deze vijf punten vormen ook een kader voor alle vormen van samenwerking.

 1. Alle zeven gemeenten zijn eigenaren van de regio Westfriesland.
 2. Samenwerken is niet vrijblijvend, maar gaat over bindende en afdwingbare afspraken: afspraak is afspraak.
 3. Het maatschappelijk doel van een samenwerkingsverband moet SMART zijn.
 4. De samenwerking is transparant. We brengen in kaart met wie we samenwerken, gedurende welke tijd. En, we stellen samenwerkingsverbanden open voor andere partners.
 5. We leggen jaarlijks verantwoording af over de staat van onze samenwerking, naar elkaar, maar ook intern naar de eigen colleges en raden.

Hoornse 10
In 2008 hebben de Westfriese gemeenten de 'Hoornse 10' vastgesteld: spelregels voor gemeenschappelijke regelingen.

 1. Tijdige, juiste en volledige informatiestroom. Informatieprotocol is van toepassing.
 2. College is bestuurlijk verantwoordelijk.
 3. Hoorn streeft naar zitting in het dagelijks bestuur.
 4. Iedere regeling heeft een verantwoordelijk collegelid en ambtenaar.
 5. Tweemaal per jaar worden de regelingen actief geagendeerd in de raad.
 6. Planning en control cycli worden op elkaar afgestemd.
 7. Beslis voor vier jaar over toegestane/vereiste solvabiliteit.
 8. Stel duidelijke en simpele meerjarenkaders die SMART te verantwoorden zijn.
 9. Voer als dagelijks bestuur een actief personeelsbeleid.
 10. Gemeentelijke rekenkamercommissies hebben dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als rekenkamers.