Bedrijfsvoering

De ambities en ontwikkelingen van de stad vereisen een organisatie die daarop ingezet kan worden. Die inzet is gericht op een innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2020 uiteengezet.

Organisatie ontwikkeling
Het jaar 2020 is nabij. De ingezette organisatieontwikkeling #Hoorn2020 kenmerkt zicht door een organisch proces. In de afgelopen jaren is volop ingezet op de gewenste koers en beoogde organisatieontwikkeling. In voorbereiding op de komende periode is het belangrijk te evalueren. Deze evaluatie vindt plaats samen met het  management, de ondernemingsraad en medewerkers. In het medewerkersonderzoek dat in 2020 plaatsvindt, is de evaluatie van #Hoorn2020 een belangrijk aspect. Doorontwikkeling krijgt vorm in de organisatievisie Hoorn 2025. College en gemeenteraad worden betrokken bij het vormgeven van de visie Hoorn 2025.

Wat willen we bereiken?
Realiseren van de organisatie ambities voor de langere termijn (2025).

Wat gaan we daar voor doen?
Het neerzetten van een heldere en uitdagende organisatievisie 2025. We betrekken daarbij alle stakeholders.

Ontwikkeling loonsom
De salarislasten in de Begroting 2020 zijn met 1 miljoen euro gestegen ten opzichte van de Begroting 2019. De meerkosten komen enerzijds door een lichte stijging van de formatie. En anderzijds de herwaardering van een aantal functies en de aanpassing van de cao (3%). De werkelijke cao-loonontwikkeling is 3,25% voor 2019 en 3% voor 2020. Het effect voor 2020 en verder wordt verwerkt in de Kadernota 2020, gekoppeld aan de meicirculaire van het gemeentefonds.

Aanscherping inhuurbeleid
Regie op inhuur, kostenbeheersing en inzet externe capaciteit.

Wat willen we bereiken?
Control op kosten voor externe inhuur, in balans met een kwalitatief en kwantitatief goede vaste bezetting.

Wat gaan we daar voor doen?
Regie op externe inhuur centraal via Inhuurdesk HR (Human Resources) en invoering prognose- en rapportagetool HR/P&C. In het verlengde hiervan wordt in 2020 gestart met strategische personeelsplanning (SPP).

Ziekteverzuim
Doelstelling voor 2020 is een ziekteverzuim van maximaal 4,5%. In 2018 is gestart met de nieuwe arbodienst, Arbobutler. Er is geïnvesteerd in samenwerking, gerichte aanpak langdurig verzuim en training leidinggevenden.

Wat willen we bereiken?
Verzuim <4,5%.

Wat gaan we daar voor doen?
Effectief casemanagement door leidinggevenden in goede samenwerking met Arbobutler, in combinatie met het inzetten van de methodiek van 'Het huis van het werkvermogen'.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Met ingang van 1 januari 2020 treedt een belangrijke wijziging op: de overgang van de rechtspositie van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW). Van eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst, ontslagrecht BW en aanzet tot vernieuwen van de werkgever/werknemer relatie en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Programmaplan HR voor 2020
Versterken van onze positie als werkgever: innovatie van de werving- en selectie, de arbeidsmarktcommunicatie en de 'onboarding' (een 100 dagen leerprogramma) voor nieuwe medewerkers.
Leren & Ontwikkelen: het versterken van de organisatie en medewerkers door meer focus aan te brengen op persoonlijke ontwikkeling op de korte termijn (functie) en middellange termijn (volgende stap loopbaan en duurzame inzetbaarheid). Integratie binnen HR gesprekscyclus.

Wat willen we bereiken?
We zijn een aantrekkelijke werkgever, met een goed imago en impact op de arbeidsmarkt. We kunnen vacatures goed invullen met de juiste mensen. Het verloop ligt onder de 5%. We versterken de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie verder.

Wat gaan we daar voor doen?
Innovatie van het instrumentarium voor werving en selectie, het versterken van het positieve imago van de gemeente en managers leggen accent op het binden en boeien van medewerkers in de gesprekscyclus HR.

Informatieveiligheid en privacy
Door digitalisering is de bescherming van gegevens en informatievoorziening van steeds groter belang. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig met gegevens omgaan en dat we deze veilig beheren.

Wat willen we bereiken?
De gemeente gaat zorgvuldig en veilig om met gegevens.

Wat gaan we daar voor doen?
We passen privacy by design toe op nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens. Dat betekent dat vooraf rekening wordt gehouden met de bescherming van persoonsgegevens en de vereisten uit de AVG.
Het maken van schriftelijk privacy-afspraken met risicovolle externe partijen waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld.
Het uitvoeren van wettelijk verplichte beoordelingen van processen met bijzondere persoonsgegevens. Deze beoordeling geeft inzicht in de risico’s en maatregelen die nodig zijn. Het wordt ook wel een Data Protection Impact Assesment (DPIA) genoemd.
Het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van informatieveiligheid en privacy binnen de organisatie.
Het realiseren van veiligheidsmaatregelen die in de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) verplicht zijn gesteld. Zie de paragraaf ICT voor meer informatie.

ga terug